3. Konferenca notranjih revizorjev javnega sektorja uspešno izvedena

Ljubljana, 20.09.2023

Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut je v sodelovanju z Uradom RS za nadzor proračuna dne 20. septembra 2023, izvedel 3. konferenco notranjih revizorjev javnega sektorja, ki je bila namenjena notranjim revizorjem, zaposlenim pri proračunskih uporabnikih, zunanjim izvajalcem storitev notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov in vsem ostalim notranjim revizorjem ter vsem, ki jih notranja revizija v javnem sektorju zanima. .

Letošnjo konferenco smo poimenovali »Notranja revizija v primežu sprememb – skupaj gradimo zaupanje«.

Državna sekretarka na Ministrstvu za finance mag. Saša Jazbec je v uvodnem nagovoru udeležencem poudarila, kako pomembno je, da v času hitrih sprememb, vseskozi krepimo naše sposobnosti učinkovitega in uspešnega odziva nanje ter krepimo medsebojno povezovanje, sodelovanje in zaupanje med vsemi deležniki, ki smo odgovorni za uspešnost sistema notranjega nadzora javnih financ. V tem okviru je še posebej izpostavila pomen odločnega in agilnega delovanja pri sanaciji in pomoči prizadetemu prebivalstvu, gospodarstvu in kmetijstvu pri odpravljanju posledic uničujoče ujme, ki je pred kratkim prizadela Slovenijo. Notranje revizorje je pozvala, da v svojih revizijskih okoljih poiščejo načine, kako bodo z izvajanjem nalog notranjega revidiranja ter z uspešnim sodelovanjem s predstojniki in izvajalci ukrepov pripomogli k temu, da bodo razpoložljiva evropska in domača sredstva uspešno alocirana ter porabljena za pravilne namene. Izpostavila je, da pri tem ne smemo pozabiti tudi na druge nujne in že zastavljene razvojne prioritete. Omenila je, da si bo Ministrstvo za finance v okviru svojih pristojnosti prizadevalo še močneje podpreti delo notranjih revizorjev javnega sektorja s postopnim izboljševanjem zakonodajnega okvira notranjega nadzora javnih financ.

Direktorica Urada RS za nadzor proračuna Patricija Pergar je v uvodnem nagovoru izpostavila, da je za kakovostno delovanje notranjih revizorjev ključno, da imajo podporo poslovodstva ter organov nadzora in, da v svojih revizijskih okoljih vedno znova iščejo poti, kako si to podporo s strokovnim in etičnim izvajanjem notranjega revidiranja zagotoviti. Izpostavila je, da smo v Uradu RS za nadzor proračuna pristopili k pripravi celovitega nabora vsebinskih sprememb, ki bodo prispevale k doseganju višje stopnje zrelosti na področju upravljanja in posledično tudi k izboljšanju kakovosti državnega notranjega revidiranja. Ključni cilji Urada so:

  • priprava strokovnih podlag za prenovo zakonodaje na področju notranjega nadzora javnih financ tako, da bo omogočen nadaljnji razvoj področja v skladu s sodobnimi standardi in smernicami,
  • pospeševati kakovostno izvajanje notranjega revidiranja,
  • priprava predlogov za primerno ovrednotenje dela državnih notranjih revizorjev,
  • prenova sistema izobraževanja za pridobitev naziva državni notranji revizor, s katerim želimo izboljšati kakovost izobraževanja ter nadgraditi veščine in kompetence notranjih revizorjev za uspešno revidiranje v sodobnem času in s tem prispevati k temu, da bo poklic državnega notranjega revizorja kredibilen in privlačen;
  • implementacija novih globalnih standardov notranjega revidiranja v okolje proračunskih uporabnikov.

Predsednik Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut dr. Matej Drašček je v uvodnem nagovoru izpostavil pomen sodelovanja različnih institucij, ki se v Sloveniji ukvarjamo z notranjim revidiranjem ter izrazil zadovoljstvo, da je letošnja konferenca notranjih revizorjev proračunskih uporabnikov organizirana v sodelovanju z dvema ključnima organizacijama, ki skrbita za razvoj notranjih revizorjev. Udeležence je seznanil s tem, da bodo ob koncu letošnjega leta objavljeni novi Globalni Standardi notranjega revidiranja, ki bodo od notranjih revizorjev zahtevali vzpostavitev obsežnejših postopkov za izvajanje notranjega revidiranja, večjo odgovornost bodo standardi nalagali organom nadzora, na področju zagotavljanja notranjega revidiranja v javnem sektorju pa je posebej izpostavljena zaveza zasledovati cilj javnega dobra.

Uvodnim nagovorom je sledila predstavitev Soledad Llamas Tutor, namestnice direktorja za notranjo revizijo, upravljanje tveganj in notranji nadzor pri madridskem podjetju za distribucijo vode Officinas Canal Isabel II, ki je udeležencem na praktičnem primeru prikazala, kako v sodelovanju z vsemi relevantnimi deležniki prepoznati ključna in prava tveganja ter pripraviti kakovosten strateški načrt notranjerevizijske službe.

Jens Motel, vodja enote za notranjo revizijo, upravljanje tveganj in kontroling pri Zveznem uradu za gospodarske zadeve in nadzor izvoza ter član upravnega odbora evropskega združenja notranjih revizorjev ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditing), je predstavil ključne kriterije, ki morajo biti izpolnjeni za vzpostavitev in zagotavljanje kakovosti notranjerevizijskih služb v javnem sektorju.

Iz Ministrstva za finance Republike Hrvaške smo na konferenci gostili Nikolino Bibić, ki nam je predstavila hrvaški zakonodajni okvir ter konkretne pristope, izkušnje in izzive Urada za harmonizacijo razvoja sistema notranjih kontrol pri nadziranju kakovosti delovanja notranjerevizijskih služb ter koordiniranju in izvajanju skupnih notranjerevizijskih pregledov na državnem in lokalnem nivoju.

Zoran Mladenovič iz Računskega sodišča je na primeru aktualnih dogodkov doma in po svetu ter izsledkov revizij smotrnosti, ki jih je Računsko sodišče RS izvedlo v preteklih letih, opozoril na pomembnost pravočasnega prepoznavanja ter upravljanja pomembnih tveganj, ki imajo velike posledice za celotno družbo ter na pomembnost vzpostavitve uspešnih in učinkovitih sistemov upravljanja neprekinjenega poslovanja za krepitev sposobnosti organizacij za okrevanje po nepredvidljivih in nepričakovanih dogodkih.

Gregor Pirjevec, vodja Centra za zaščito prijaviteljev iz Komisije za preprečevanje korupcije, nam je podrobno predstavil zahteve Zakona o zaščiti prijaviteljev, s poudarkom na postopkih, povezanih z vzpostavitvijo notranje prijavne poti in izvajanju nalog zaupnika.

Mag. Irena Kure z Urada RS za nadzor proračuna, AFCOS (Anti-fraud coordination service) je v povezavi s tematiko zaščite finančnih interesov Evropske unije podrobno predstavila možne tipologije goljufij in načine delovanja, ki jih uporabljajo storilci kaznivih dejanj pri instrumentih financiranja EU. Izpostavila je, da je v trenutnem finančnem okvirju 2021-2027 vsem državam članicam skozi različne mehanizme na voljo največ sredstev doslej, zaradi česar je za uspešno obvladovanje tveganj in preprečevanje goljufij ključno sodelovanje vseh deležnikov, ki so vključeni v izvajanje in nadziranje postopkov financiranja.

Za zaključek nas je Peter Mesarec iz podjetja SEOS d.o.o s svojo predstavitvijo orodja Chat GPT popeljal v prihodnost notranjega revidiranja. Predstavil nam je priložnosti in možnosti, ki jih umetna inteligenca nudi notranjim revizorjem za izboljšanje učinkovitosti izvajanja njihovih nalog.