Novo poročilo Global Perspectives and Insights

November, 2019

Izšla je nova izdaja poročila Global Perspectives and Insights na temo optimizacije upravljanja s človeškimi viri v spreminjajočem se revizijskem okolju (Optimizing Talent Management in an Evolving Audit Landscape). Poročilo naslavlja naslednje ključne dejavnike, ki vplivajo na zaposlovanje in ohranjanje najboljših kadrov v notranji reviziji:

 • Nova področja revidiranja
 • Tehnološki napredek
 • Tveganja, ki izvirajo iz tehnologije
 • Pričakovanja kadrov

ODGOVOR FURS NA VPRAŠANJE BONITETE ZA ČLANSTVO

Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut

November, 2019

Ker ste nas člani spraševali glede tolmačenja 39. člena ZDoh-2., smo na FURS postavili vprašanje ali se lahko plačilo delodajalca za članarino za članstvo notranjega revizorja v IIA-Slovenskem inštitutu v skladu z 2. tč. tretjega odstavka 39. člena ZDoh-2 obravnava kot izjemo in ne kot ugodnost oz. boniteto opredeljeno v prvem in drugem odstavku istega člena.

V preteklosti je Davčna uprava RS (v nadaljevanju DURS) že odgovorila na podobno vprašanje v pojasnilu št. 4210-1110/2006-01031-04 z dne 26. 10. 2006. Ker je pojasnilo že iz leta 2006, poleg tega pa izpostavlja zgolj obravnavo članarine plačane s strani proračunskih uporabnikov kot delodajalcev za notranje revizorje zaposlene v proračunskih uporabnikih, smo prosili za podajo celovitega odgovora.

Finančna Uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad nam je 4.11.2019 posredoval sledeče pojasnilo (celotni dokument je na voljo TUKAJ):

Plačila delodajalca za članstvo zaposlenega notranjega revizorja v Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut ne predstavljajo bonitete, v kolikor gre za plačila namenjena dopolnilnemu izobraževanju in usposabljanju notranjega revizorja, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca.

V kolikor gre za plačila, namenjena izobraževanju in usposabljanju notranjih revizorjev v lastnem interesu, ki se ne prekriva z interesi delovnega procesa, pa navedena plačila za notranjega revizorja pomenijo ugodnost, za katero je potrebno obračunati boniteto.

Notranja revizija v javnem sektorju: posnetek stanja in izzivi za prihodnost

 1. september 2019

Na 110. rednem mesečnem sestanku Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut na temo Notranja revizija v javnem sektorju,  spregovorili s predstavniki Urada za nadzor proračuna in Računskega sodišča RS o dobrih praksah sodelovanja in izzivih, ki jih lahko skupaj premagamo.

Pri nadzoru javnih financ je namreč pomembno, da uspešno in učinkovito delujejo vsi akterji: poleg predstojnikov tudi notranji revizorji, računsko sodišče in urad za nadzor proračuna. Vsak akter ima svoje ključne naloge, ki jih bolj ali manj uspešno uresničuje. Pri tem pa je še kako pomembno, da akterji med seboj sodelujejo in na ta način prispevajo k temu, da notranji nadzor javnih financ zagotavlja, da finančno poslovodenje (menedžment) in sistem kontrol deluje v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti, kot to predpisuje Zakon o javnih financah.

S predstavniki Urada za nadzor proračuna in računskega sodišča RS smo se dogovorili o nadaljevanju medsebojnega sodelovanja ter pripravili akcijski načrt za izboljšanje, ki ga bomo naslednje leto na podobnem sestanku lahko skupaj preverili ali se je medsebojno sodelovanje in premagovanje ovir izboljšalo.

Novi stališči IIA: Notranjerevizijska listina in Odnosi temelječi na zaupanju

IIA je objavil dve novi stališči:

Stališče Notranjerevizijska listina: Načrt za uspešno dajanje zagotovil

Za uspešno delovanje notranje revizije je bistvenega pomena, da razpolaga z jasno opredeljenimi pristojnostmi in navodili, ki jih sprejme organ nadzora, uprava pa z njimi soglaša. Ta cilj najlaže dosežemo z dobro zasnovano notranjerevizijsko temeljno listino, ki služi kot osnova za delovanje notranje revizije in omogoča organu nadzora, da poda jasen signal glede pomena neodvisnosti notranje revizije. Temeljna listina tudi jasno opredeli vlogo in položaj notranje revizije v organizaciji in vzpostavi merila za ocenjevanje njene uspešnosti.

Stališče izpostavlja sedem področij, ki podpirajo moč in uspešnost notranje revizije in ki naj bi bila zajeta v temeljni listini. Poleg tega izpostavlja pet ključnih ugotovitev in pet vprašanj, ki si jih morajo deležniki notranje revizije zastaviti, da bi lahko izdelali temeljno listino, ki bo dala jasno sporočilo o vlogi notranje revizije v organizaciji. Stališče je dostopno TUKAJ

Stališče Odnosi temelječi na zaupanju: Do boljše povezanosti med revizijsko komisijo in notranjo revizijo

Odnos med notranjo revizijo in revizijsko komisijo je z vidika dobrega korporativnega upravljanja izjemno pomemben. Predstojnik notranje revizije mora z revizijsko komisijo vzpostaviti partnerski odnos z odprtim in jasnim komuniciranjem.  Takšen odnos obema stranema omogoča postavitev ambicioznih ciljev kakovostnega razvoja notranje revizije, spremljanje tega razvoja in izboljšano razumevanje delovanja notranje revizije. Poglobljen partnerski odnos med revizijsko komisijo in notranjo revizijo tako lahko pomembno okrepi sposobnost notranje revizije za doseganje najvišjih standardov pri podajanju zagotovil in izvajanju svetovalnih poslov.

Stališče prepoznava pet ključnih ugotovitev katerih skupno izhodišče je razumevanje dolžnosti poročanja in usklajevanja med notranjo revizijo in revizijsko komisijo ter izpostavlja pet vprašanj, ki bi si jih v zvezi z delovanjem notranje revizije moral zastaviti organ nadzora. Stališče je dostopno TUKAJ

6 mitov etike

Oktober, 2019

V oktoberski reviji IA si lahko preberete drugi članek slovenskega avtorja, ki ga je The Institute of Internal Auditors objavil v reviji Internal Auditor. Član Združenja IIA – Slovenskega inštituta mag. Matej Drašček je objavil članek z naslovom 6 mitov etike (6 Myths of Business Ethics).

Zaupanje v podjetja kot tudi ostale organizacije je tako v Sloveniji kot v svetu na nizki ravni. Zadnji korporacijski škandali so pokazali, da podjetja kot tudi ostale organizacije tveganja neetičnega obnašanja ne obvladujejo uspešno. V članku je predstavljen drugačen okvir notranjega revidiranja etike, saj morajo biti notranji revizorji pozorni na tako imenovane “tihe resnice”, ki velikokrat niso veljavne. V članku je predstavljenih 6 mitov etike in načine, kako naj se le ti miti bolje obvladujejo. Predstavljeni miti in kako jih obvladovati so naslednji:

 • etični kodeks pripomore k boljši etični kulturi;
 • programi skladnosti pomagajo organizaciji k boljši etični kulturi;
 • orodja “žvižgaštva” pripomorejo k manj neetičnega obnašanja;
 • več usposabljanja iz etike je boljše kot manj;
 • značaj osebe se lahko obvladuje s primernimi notranjimi kontrolami in
 • cilji povezani z etiko pomagajo organizaciji k boljšemu obvladovanju etičnih tveganj.

Več si preberite v februarski reviji IA  >>>TUKAJ<<<

Nimate dostopa do članka? Včlanite se v Združenje IIA – Slovenski inštitut >>>TUKAJ<<<

CPE poročanje

IIA obvešča svoje člane, da je od 4.9. 2019 v portalu CCMS odprta možnost poročanja CPE za leto 2019. Vsi nosilci certifikata CIA imamo obvezo doseganja CPE (Continuing Professional Education) in poročanja o doseganju te zahteve vsako leto do 31.12.

IIA dodatno opominja nosilce certifikatov CIA, da se morata vsaj dve kreditni točki nanašati na področje etike. Vsi udeleženci letošnje mednarodne konference so to zahtevo dosegli.

Ob potrditvi doseganja zahteve po CPE v CCMS vsem članom svetujemo, da preverijo, ali je v portalu naveden pravilen naslov njihove elektronske pošte.

Spremembe pri pridobivanju certifikatov IIA

The Institute of Internal Auditors s septembrom uvaja nov  Certification Candidate Management System (CCMS). Glavne spremembe pri pridobivanju certifikatov IIA bodo :

 1. Sprememba časovnega okvirja za pridobitev naziva CIA:

Zaradi prehoda na 3-delni izpitni kurikulum za pridobitev naziva CIA se skrajšuje tudi časovni okvir v katerem kandidati lahko opravijo izpitne obveznosti in sicer iz 4 na 3 leta. Za kandidate, ki so bili v program za pridobitev naziva CIA sprejeti pred 1.9.2019 sprememb ni, oz. še vedno velja 4-letni rok za zaključek obveznosti. Za kandidate, ki bodo v program sprejeti 1.9.2019 ali kasneje pa bo veljal 3-letni časovni okvir, kandidati pa bodo lahko zaprosili za enoletno podaljšanje. 

 1. Skrajšana čakalna doba za ponovno opravljanje izpita (za vse certifikacijske programe):

Da bi kandidatom omogočili hitrejše opravljanje izpitnih obveznosti je IIA skrajšal čas, ki mora preteči od neuspešnega poizkusa opravljanja izpita do ponovnega pristopa k izpitu in sicer iz 90 na 60 dni.

 1. Zahteva glede delovnih izkušenj za pridobitev naziva Internal Audit Practitioner (IAP):

Ker je naziv IAP namenjen posameznikom, ki so šele vstopili na področje notranje revizije, šestmesečne delovne izkušnje v notranji reviziji ali sorodne ne bodo več pogoj za pridobitev tega naziva.

IIA Slovenija je tudi v letu 2019 s ponosom prejela nagrado “Building Awareness Champion”

IIA Slovenija je tudi v letu 2019 s ponosom prejela nagrado “Building Awareness Champion”, ki jo podeljuje The Institute of Internal Auditors, Global Headquarters

Preberite več v dopisu

Sodobna ureditev sistema nadzora: Tri obrambne linije – pregled in anketa

Model sodobne ureditve sistema nadzora, ki temelji na treh tako imenovanih obrambnih linijah, je že dobrih dvajset let pomemben del vodenja, upravljanja tveganj in izvajanja nadzora v podjetjih najrazličnejših panog.

Prednosti sedanjega modela so v njegovi preprostosti ter enostavni predstavitvi vlog in odgovornosti posameznih deležnikov v organizaciji na področju vodenja, upravljanja tveganj in nadzora, hkrati pa poudarja tudi vpliv zunanje revizije, zakonodajalcev in nadzornikov na poslovanje organizacij.

Čeprav je velik del organizacij model sprejel, so bile izpostavljene tudi kritike, in sicer da modelu manjka proaktiven pristop k identifikaciji, analizi in pripravljenosti za odziv na bodoče grožnje. IIA je v dokumentu IIA Exposure document THREE LINES OF DEFENCE predstavil analizo obstoječega modela treh obrambnih liniji in podal predloge za njegovo izboljšanje in krepitev. Ob predstavitvi osnutka dokumenta nas hkrati vabi, da z izpolnitvijo vprašalnika sodelujemo pri končnem oblikovanju modela vodenja, ki bo v pomoč organizacijam pri doseganju poslovnih ciljev. Anketa je od 20.6. do 19,9.2019 dosegljiva na TRI LIJE OBRAMBE – ANKETA IIA . Vljudno vabljeni k sodelovanju!