Konferenca IIA - Slovenskega inštituta

Gradivo konference (dostopno z geslom konference)


Program

4. mednarodna konferenca IIA – Slovenskega inštituta

Načrtovanje: od strategije do izvedbe

Ljubljana, 27. do 29. maja 2015
Konferenca bo potekala v Veliki dvorani, Biotehnične fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Program

27. 5. 2015 Predkonferenčni dan
13.30–16.00 Trendi in najboljše prakse v javnem sektorju1
Daniela Danescu, IIA Romunija, članica odbora za javni sektor pri IIA Globalu
28. 5. 2015 1. dan
8.30–9.00 Začetek konference
Polona Pergar Guzaj, predsednica IIA – Slovenskega inštituta
9.00–9.45 Odnos med notranjo revizijo in revizijsko komisijo: vpliv na notranjerevizijski proces3
dr. Boris Tušek, Ekonomska fakulteta Zagreb
9.45–10.45 Apetit po tveganjih in toleranca do tveganj: vidik notranjega revizorja in vidik upravljavca tveganj3
mag. Stanko Tokić, bivši predsednik Hrvaškega inštituta internih revizorjev HIIR,
dr. Mojca Piškurić, Služba za upravljanje s tveganji, Zavarovalnica Triglav, d. d.
10.45–11.15 Odmor za kavo in druženje
11.15–12.30 Sistemsko in operativno obvladovanje varnostnih tveganj letalskega prevoznika: pogled iz pisarne in iz pilotske kabine
Damjan Otoničar, pilot, Andrej Petelin, direktor integriranega sistema kakovosti, Adria Airways, d. d.
12.30–14.00 Odmor za kosilo
14.00–14.45 Strateško načrtovanje: Kako lahko notranja revizija razume in podpira načrte uprave2
Mirjana Bogičević, bivša predsednica IIA Srbija (UIRS), članica uprave zavarovalnice Garant
14.45–16.15 Okrogla miza: Kako premagati trenutne probleme in slediti izzivom v notranji reviziji?
Mirjana Bogičević, mag. Stanko Tokić, dr. Boris Tušek in predstavnik/ca IIA – Slovenskega inštituta
16.15–16.30 Zaključek prvega dne
29. 5. 2015 2. dan
8.30–9.00 Kaj nam prinaša prihodnost? Trendi v poslovnemu svetu
dr. Aleš Vahčič
9.00–9.30 Kako pripraviti organizacijo na inovativnost? Primer iz prakse: Halcom
Primož Zupan, idejni menedžer, Halcom
9.30–10.00 MARCI matrica – Kako lahko ocena tveganj notranjega revizorja vključuje pogled poslovodstva in le-temu prinaša dodano vrednost?1
Daniela Danescu, IIA Romunija
10.00–10.30 Načrtovanje v skupini: primer Skupine UniCredit1
Lorenzo De Angelis, direktor notranje revizije UniCredit banke Slovenija, bivši direktor za metodologijo v skupini UniCredit group)
10.30–11.00 Odmor za kavo in druženje
11.00–12.00 Najpogostejše napake in izzivi pri načrtovanju1
Hans Nieuwlands, IIA Nizozemska
12.00–13.30 Odmor za kosilo
13.30–14.30 Razvoj kompetenc notranjega revizorja kot predpogoj za doseganje ciljev notranje revizije
Jasna Turković, predsednica Hrvaškega inštituta IIA (HIIR)
14.30–16.00 Okrogla miza: najboljše prakse v notranji reviziji (odgovori na vprašanja prvega dne)
Lorenzo De Angelis, Hans Nieuwlands, Daniela Danescu, Jasna Turkovič
16.00 Zaključek konference

1Predavanje bo v angleškem jeziku.
2Predavanje bo v srbskem jeziku.
3Predavanje bo v hrvaškem jeziku.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Na konferenco se lahko prijavite tukaj. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest, zato vam svetujemo, da se prijavite čim prej.

Vse, ki prihajate iz tujine prosimo, da prijavo izvedete preko naše spletne strani in nas glede podrobnih informacij o lokaciji konference, nočitvah, prevozih … kontaktirate preko e-naslova info@si-revizija.si.

Za udeležnino na 4. mednarodni konferenci IIA – Slovenskega inštituta boste odšteli je 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na konferenco veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Prosimo, da se prijavite čim prej, saj vam po zapolnitvi kapacitet udeležbe ne bomo mogli več zagotoviti. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, saj Vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom konference. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4099-15.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 17 ur.

Oznaka konference:
– za pooblaščene revizorje: B
– za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

Dodatna vprašanje pošljite na info@si-revizija.si ali pokličite na 01/568 56 36.

Predavatelji

Daniela Danescu, CIA, CGAP, CCF

Daniela Danescu
Daniela Danescu je svojo kariero začela v Romuniji, kjer je več kot 20 let delala na Ministrstvu za Finance (nazadnje kot vodja enote za notranjo revizijo v javnem sektorju). Zadnjih 8 let dela kot višja svetovalka na področju notranje revizije in korporativnega upravljanja. Izkušnje ima zlasti s področja notranje revizije, financ, vodenja, ERM-ja in GRC-ja. Je ena od ustanoviteljev in članov sveta guvernerjev IIA Romunija ter predsednica revizijske komisije Intra-European Organization of Tax Administrations v Budimpešti.
Kot predavateljica in moderatorka je sodelovala na številnih mednarodnih dogodkih: IIA-jevi mednarodni konferenci v Londonu leta 2014, konferenci ECIIA v Budimpešti septembra 2014, letos pa na konferenci IIA Bosne in Hercegovine in konferenci IIA Srbije.
Od leta 2013 je članica odbora za odnose med inštituti IIA na globalni ravni in članica nadzornega odbora CBOK študije 2015. Pred tem je bila 2006–2013 članica odbora za javni sektor na IIA Globalu. V regiji CEE je mentorica štirih inštitutov: IIA Ukrajina, IIA Armenija, IIA Albanija in IIA Slovaška.

Dr. Boris Tušek

Dr. Boris Tu1ek
Boris Tušek je redni profesor na katedri za računovodstvo na Ekonomski fakulteti v Zagrebu, od leta 2012 je tudi predstojnik te katedre. Predava in raziskuje zlasti na področju notranje revizije, finančnega poročanja in računovodstva. Predava tudi na podiplomskem študiju poslovne ekonomije, tako računovodstvo kot finančne analize računovodskih izkazov. Na dodiplomskem študiju je koordinator programa notranje revizije. Poleg poučevanja na dodiplomskem in podiplomskem študiju poslovne ekonomije je koordinator in predavatelj številnih dopolnilnih in izbirnih programov na drugih dodiplomskih in podiplomskih programih Ekonomske fakultete v Zagrebu. Kot sovodja sodeluje tudi pri podiplomskem programu Finančno poročanje, revidiranje in analiziranje na Ekonomski fakulteti v Zagrebu. Objavil je več kot 350 strokovnih člankov s področja notranje revizije, revidiranja računovodskih izkazov in računovodstva. Glavno področje njegovega raziskovalnega dela vključuje uporabo računovodske in revizijske teorije. Njegovi članki so bili objavljeni v številnih mednarodnih revijah. Objavil je 14 znanstvenih in strokovnih knjig, kot avtor ali soavtor. S strokovnimi prispevki je sodeloval na številnih mednarodnih strokovnih konferencah na Hrvaškem in drugod. Več kot 20 let izkušenj ima kot svetovalec številnim hrvaškim podjetjem in organizacijam. Je tudi član več strokovnih združenj, organizacij in revizijskih komisij.

Polona Pergar Guzaj

4E, pomoč pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar, d. o. o.

Polona Pergar Guzaj
Polona Pergar Guzaj je preizkušena notranja revizorka, ima pridobljene tudi mednarodne nazive, tako na področju notranje revizije (CIA, CFSA, CRMA) kot tudi na področju preiskovanja prevar (CFE). Je predsednica IIA – Slovenskega inštituta in podpredsednica Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar – ACFE Slovenija.
Z notranjo revizijo se ukvarja že več kot 13 let. Je članica IIA – Slovenskega inštituta od ustanovitve dalje in članica ACFE, ameriškega združenja preiskovalcev prevar. Ima izkušnje z vodenjem notranje revizije tako v proizvodnem kot tudi finančnem sektorju. Od februarja 2014 je direktorica družbe 4E, d. o. o., specializirane za svetovalne storitve na področju upravljanja organizacij (upravljanje tveganj, notranja revizija, korporativno upravljanje) in obvladovanja prevar. Poleg izkušenj v kontrolingu, menedžmentu, notranji reviziji in revizijskih komisijah ima tudi bogate izkušnje kot predavateljica. Izvaja tudi delavnice za individualne naročnike in zunanje ocene kakovosti notranje revizije, aktivnosti cosourcing ter pomaga pri uvajanju notranjerevizijske funkcije in/ali revizijske komisije v organizacijo. V zadnjih nekaj letih se je specializirala tudi za področja preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in saniranja prevar. Je članica delovne skupine za raziskavo CBOK za deležnike pri globalnem inštitutu notranjih revizorjev (The Institute of Internal Auditors), soustvarjalka Slovenskih smernic korporativne integritete in soavtorica smernic upravljanja tveganj pri Evropskem inštitutu notranjih revizorjev (The European Confederation of the Institute of Internal Auditors). Poleg tega je članica strokovnega sveta Evropskega inštituta za skladnost in etičnost poslovanja in predavateljica na Akademiji korporativne integritete.

Lorenzo de Angelis

Lorenzo de Angelis
Lorenzo De Angelis je od oktobra 2014 vodja službe notranje revizije v UniCredit Banki Slovenija, d. d.
Po diplomi iz bančništva in ekonomije in začetnih izkušnjah v zunanji reviziji se je leta 2001 pridružil skupini UniCredit, kjer je pridobil veliko izkušenj na področju notranje revizije, zlasti v Italiji.
Pred prevzemom funkcije v Sloveniji je bil 4 leta vodja skupine obvladujoče družbe, zadolžene za revidiranje metodološkega okvira notranje revizije Skupine UniCredit; v okviru te iniciative je bil vključen v številne izobraževalne aktivnosti v skupini Unicredit (v Italiji, Nemčiji, Avstriji, Irski, srednji in vzhodni Evropi).
Lorenzo ima naziv Certified Internal Auditor (CIA) in je član Italijanskega odseka IIA-ja.

Andrej Petelin

Andrej Petelin
Z Adrio Airways je kot štipendist začel sodelovati že pred tridesetimi leti (1985). Na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani je diplomiral 1989 in se takoj zaposlil v inženiringu sektorja vzdrževanja letal Adrie Airways. Specialistično je pokrival področje letalske hidravlike in podvozja. Po sedmih letih je odšel v kontrolo kakovosti (QC) vzdrževanja letal, vodil projekt pridobitve prvega evropskega certifikata za vzdrževanje letal in 1999 postal vodja zagotavljanja kakovosti (QA) vzdrževanja letal. Po uspešnem zaključku projekta pridobitve certifikata ISO 9001:2000 je v letu 2003 postal pomočnik predsednika uprave za sistem vodenja kakovosti. Poleg tega je v letih 1992–2000 in 2007–2010 vodil še oddelek tehničnega usposabljanja. Od 2011 je direktor integriranega sistema kakovosti letalskega prevoznika Adrie Airways, področje dela je najbolje razvidno iz njegovega angleškega naziva Safety, Quality & Security Manager. Njegova prva prednostna naloga v zadnjih letih je sistem obvladovanja varnosti (ang. Safety Management System (SMS)), katerega ključni proces je obvladovanje varnostnih tveganj (angl. Safety Risk Management (SRM).

Hans Nieuwlands, RA, CIA, CCSA, CGAP

Hans Nieuwland
Hans je bil predsednik IIA Benelux, IIA Nizozemske in ECIIA, trenutno pa opravlja funkcijo direktorja IIA Nizozemske. Pred tem je bil vodja notranje revizije v številnih mednarodnih družbah različnih industrij. Kot prostovoljec IIA-ja je član uredniškega odbora revije Internal Auditor in član nadzornega odbora razvojne fundacije IIA-ja ter član globalnega izvršnega vodstva IIA-ja. Prejel je prestižno nagrado Victorja Z. Brink Award, ki ga IIA podeljuje za izjemne dosežke prostovoljcev.
Hans predstavlja Evropo na odboru za IA’s Global Thought Leadership Advisory Council.
Predaval je na številnih IIA-jevih konferencah: v Armeniji, Avstraliji, Belgiji, Bosni in Hercegovini, Danski, Finski, Madžarski, Nizozemski, Romuniji, Španiji, Tuniziji in Turčiji.

Jasna Turković

Jasna Turkovia
Jasna Turković je predsednica Hrvaškega inštituta notranjih revizorjev (Hrvatskog instituta internih revizora; HIIR; IIA Croatia). Zadnja štiri leta je zaposlena kot višja revizorka v družbi Intesa Sanpaolo Card, ki procesira plačilne transakcije vseh bank skupine Intesa Sanpaolo zunaj Italije.
Z večletnimi izkušnjami v farmacevtski industriji je pridobila številna ekspertna znanja na področju upravljanja projektov, ocene investicijskih elaboratov, internega svetovanja in informacijske tehnologije. V obdobju 1995–2000 je opravljala več različnih funkcij, najprej funkcijo direktorice Informatike PLIVE. Z notranjo revizijo se je začela ukvarjati leta 2000, najprej kot direktorica korporativne notranje revizije, zadolžene za revizijo poslovanja v državah, v katerih je poslovala takratna Skupina PLIVA, po tem pa je bila krajši čas vodja notranje revizije poslovanja v Zagrebačkom holdingu, katerega osnovna dejavnost je upravljanje komunalnih dejavnosti mesta Zagreb.
Jasna je ena je od ustanoviteljic Hrvaškega inštituta notranjih revizorjev in aktivna udeleženka vseh 7 konferenc, ki jih je organiziral ta inštitut, pa tudi članica organizacijskega odbora konference, predavateljica in moderatorka. Prav tako je kot predavateljica sodelovala na več domačih in tujih konferencah in posvetih.

Damjan Otoničar

Damjan Otoniear
Z jadralnim letalstvom se je začel ukvarjati v Alpskem letalskem centru Lesce-Bled. Z Adrio Airways je začel sodelovati v okviru študijske prakse na visokošolskem študiju strojništva. Na fakulteti za strojništvo v Ljubljani je na univerzitetnem študiju diplomiral 1998, na vzporednem specializiranem višješolskem študiju strojništva letalske smeri pa leta 1999. Nalet na športnih motornih letalih je pridobil v letalski šoli Adria Airways. V letu 2000 je dokončal dodatno teoretično izobraževanje in teoretične izpite za Airline Transport Pilot Licence v skladu z novimi in poenotenimi evropskimi smernicami. V letu 2001 se je zaposlil v Adrii Airways na mestu kopilota A320, od leta 2008 je kapitan v floti CRJ na letalih Adria Airways.
Leta 2003 je poleg pilotskega dela začel sodelovati v skupini sistema vodenja kakovosti kot presojevalec. Leta 2009 je prevzel funkcijo vodje sistema kakovosti letalskega prevoznika, do 2011 pa je izvedenec za varnost letenja.

Primož Zupan, idejni menedžer, vodja Halcom Studia, Halcom, d. d.

Primo3 Zupan
Primož Zupan je bil prvi idejni menedžer v Sloveniji in deluje od oktobra 2013 kot vodja v Halcom Studiu. Zadolžen je za razvoj in upravljanje idej v najširšem smislu: izbor in selekcija najboljših idej ter razvoj le-teh iz najboljših prototipov v najboljše izdelke. Kot idejni menedžer podpira in pomaga inovatorjem podjetja samostojno prehoditi celotno pot procesa inovativnosti v Halcomu. V 2014 je začel iniciativo Halcom=HIP (House of Innovative People), ki spodbuja razvoj inovacij tako znotraj kot zunaj podjetja.
Pred tem je bil zaposlen kot direktor prodaje (Salviol, d. o. o.), vodja kabineta ministra za delo, družino in socialne zadeve ter prodajni predstavnik (IBM Slovenija, d. o. o.). Diplomiral je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, na področju Sociologije, Kadrovskega menedžmenta, kjer tudi zaključuje znanstveni magisterij.

Mag. Stanko Tokić

Stanko Tokia
Stanko Tokić je dolgoletni predsednik hrvaškega inštituta notranjih revizorjev (HIIR). Magistriral je na Ekonomski fakulteti v Zagrebu in ima izkušnje v financah, kontrolingu, planiranju, računovodenju ter zlasti reviziji. Ima hrvaški certifikat za notranjo in komercialno revizijo. Več let (13 let) je bil direktor notranje revizije v gospodarski družbi, sicer se z revizijo ukvarja že več kot 18 let. Je član izvršnega odbora Združenja revizorjev in kontrolorjev na Hrvaškem ter član komisije za notranje finančne kontrole v javnem sektorju. Kot zunanji sodelavec (svetovalec) je bil vključen v številne projekte na področju vzpostavitve in razvoja notranjerevizijske dejavnosti in sistema notranjih kontrol. Svoje izkušnje deli na kongresih, seminarjih, delavnicah, treningih idr. Je tudi avtor številnih člankov, priročnikov in predstavitev s področja notranje revizije, sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj ipd.

Mirjana Bogičević, CIA, CRMA

Mirjana Bogieevia
Mirjana Bogičević je bivša predsednica (2008–2013) in sedanja podpredsednica IIA Srbije. Mirjana je magistra ekonomije in Certified Internal Auditor (CIA). Deluje kot predsednica uprave zavarovalnice “Energoprojekt Garant” v Beogradu. Pred tem (2003–2011) je bila vodja notranje revizije v isti zavarovalnici in holdinški družbi “Energoprojekt Holding”.

Prof. dr. Aleš Vahčič

Ale1 Vaheie
Aleš Vahčič je upokojeni redni profesor za ekonomijo in podjetništvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je eden od vodilnih promotorjev razvoja podjetniške kulture v Sloveniji in je soprispeval k razvoju akademskega področja podjetništva v Sloveniji in tudi tujini. Je avtor številnih člankov, učbenikov in priročnikov s področja podjetništva in inovacij. Vodil je številne raziskovalne projekte, ki so bili podlaga za podporne sisteme za podjetništvo v Sloveniji. Je soavtor strateških dokumentov za politiko podjetništva v Sloveniji. Od leta 2005 je uvajal metodologijo “design thinking” kot inovativno tehniko za poučevanje podjetništva. Vrsta podjetij in izobraževalnih institucij v Sloveniji je bila vključena v projekt. Bil je vodja katedre za podjetništvo in dolgoletni vodja podiplomskega študija podjetništva na Ekonomski fakulteti.
Sodeloval je pri uvajanju modernih menedžerskih pristopov v slovenskih podjetjih (TQM, benchmarking, 20 ključev). Bil je svetovalec za menedžment v več kot 20 državah v Evropi, Aziji, Afriki in Latinski Ameriki. Je koordinator letnih poročil o konkurenčnosti WEF in IMD za Slovenijo.
Prof. Vahčič je bil soustanovitelj Gea Collegea, Ljubljanske borze, prvega slovenskega združenja za tvegani kapital, mreže podjetniških inkubatorjev in je sodeloval pri vzpostavitvi podpornih sistemov za podjetništvo.
Bil je soustanovitelj uspešnega podjetja Optiprint in podjetja Print Boks, ki je bilo po navedbi Die Welt eden od treh najbolj inovativnih produktov na CeBitu leta 2015.
Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, magistriral na Louisiana State University v New Orleansu in doktoriral na Cornell University s področja ekonomskih znanosti.

Dr. Mojca Piškurić

Mojca Pi1kuria
Mojca Piškurić je direktorica službe za upravljanje tveganj v Zavarovalnici Triglav. Doktorirala je iz teorije iger in verjetnosti na Univerzi v Dresdnu. Svojo poklicno pot je začela v PWC reviziji AG v Frankfurtu v Nemčiji, kje je dve leti delovala kot svetovalka na področju pokojninskih zavarovanj. V letu 2002 je svojo kariero nadaljevala kot upravljavka tveganj na Banki Slovenije. V tem času je bila 9 mesecev na izmenjavi v diviziji upravljanja tveganj na Evropski centralni banki. Eno leto na je bila zaposlena v Kapitalski družbi kot namestnica vodje zakladništva, zadolžena za upravljanje tveganj pokojninskih skladov. V letu 2007 se je zaposlila kot direktorica službe za upravljanje tveganj na Zavarovalnici Triglav. Njene glavne naloge so zlasti vpeljava sistema celovitega upravljanja tveganj in zahtev solventnosti 2. Piškurićeva je vodja odbora za upravljanje tveganja na Slovenskem zavarovalnem združenju in članica uredniškega odbora Zavarovalniških horizontov, revije slovenskega zavarovalništva. Kot predavateljica pogosto sodeluje na regionalnih finančnih in zavarovalniških konferencah.

IIA – Slovenski inštitut