Strokovni okvir delovanja pri notranjem revidiranju (ang. International Professional Practices Framework (IPPF)

The International Professional Practices Framework (IPPF) prikazuje obvezna in neobvezna strokovna pravila, ki jih določa The Institute of Internal Auditors: IIA je svetovna avtoriteta, ki postavlja pravila notranjega revidiranja, ki jih sprejemajo po celem svetu. Pri nastajanju sodelujejo strokovnjaki iz različnih inštitutov, zagotovoljena je globalna zastopanost. Prav tako so v spremembe vključeni vsi člani IIA, ki lahko s svojimi pripombami in predlogi soustvarjajo strokovna pravila. Veljavni okvir velja od julija 2015. Podobnosti si lahko ogledate tukaj. Imetnik avtorskih pravic (celotnega okvira) je The Institute of Internal Auditors, Maitland Avenue (247), Altamonte Springs, Florida (32701-4201), ZDA.

Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (Standardi) International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)

 so bili objavljeni oktobra 2016 in veljajo od 1.1.2017. Dodana sta dva nova standarda, poudarjena pa je tudi strateška vloga notranje revizije.

Poslanstvo notranjega revidiranja

Poslanstvo notranjega revidiranja poudarja kaj notranjo revizijo inspirira k dosežkom znotraj organizacije. V okviru strokovnega okvira delovanja poslanstvo obkroža tako obvezni kot neobvezni del strokovnih pravil. Prikazuje, kako naj notranji revizorji razumejo celoten strokovni okvir, ki naj jim bo v pomoč pri doseganju poslanstva.
Poslanstvo notranjega revidiranja:
Krepitev in zaščita vrednosti organizacije z dajanjem objektivnih zagotovil na podlagi ocene tveganj, s svetovanjem in po
globljenim razumevanjem delovanja organizacije.

Obvezen del strokovnih pravil

Obvezen del strokovnih pravil nastaja po skrbnih pravilih in postopkih. Pri tem so vključeni vsi ključni deležniki in širša javnost. Obvezne sestavine strokovnega okvira so:

Notranji revizor:
1. izkazuje neoporečnost,
2. izkazuje strokovnost in potrebno poklicno skrbnost,
3. je nepristranski in brez nedopustnega vplivanja (neodvisen),

Notranja revizija:
4. je usklajena s strategijami, cilji in tveganji organizacije,
5. ima primerno mesto v organizaciji in ustrezne vire,
6. izkazuje kakovost in nenehno izboljševanje,
7. učinkovito komunicira,

Rezultati dela:
8. dajejo zagotovila na podlagi ocene tveganj,
9. izkazujejo prodornost, proaktivnost in usmerjenost v prihodnost,
10. spodbujajo izboljšave v organizaciji.

Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije. Organizaciji pomaga uresničevati njene cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije.

Priporočena pravila

IIA močno priporoča tudi priporočena pravila: mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju namreč niso zelo natančna, saj temeljijo na načelih. Zato naj bo priporočeni del strokovnega okvira notranjim revizorjem v pomoč pri izvajanju notranje revizije skladno  s standardi, temeljnimi načeli, kodeksom etike.

Priporočeni del strokovnega okvirja so: