SODOBNA UREDITEV SISTEMA NADZORA

Tri obrambne linije za uspešno upravljanje tveganj in kontroliranje (The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control)– julij 2020

Kodeks etike : Načela (prenos)
Model IIA treh linij (prenos

 • Ohranja primarno odgovornost do upravljalnega organa in neodvisnost od odgovornosti vodstva.
 • Izdaja neodvisna in objektivna zagotovila ter svetuje vodstvu in upravljalnemu organu glede
  ustreznosti in uspešnosti upravljanja ter obvladovanja tveganj (vključno z notranjim nadzorom), s
  čimer podpira doseganje organizacijskih ciljev ter spodbuja in omogoča nenehne izboljšave.
 • Upravljalnemu organu poroča o oslabljeni neodvisnosti in nepristranskosti ter izvaja vse potrebne
  ukrepe.

Dodatne informacije o posodobljenem modelu treh linij obrambe, ključna načela pri njegovi implementaciji in posodobljen prikaz modela so dostopne v SLOVENŠČINI na The IIA’s website.

Ključne vloge notranjih revizorjev pri ocenjevanju in upravljanju tveganj

The Role of Internal Auditing in Enterprise-wide Risk Management, January 2009

Ključne vloge

 • Dajanje zagotovil o obvladovanju tveganj
 • Dajanje zagotovil o ustreznosti ocenjevanja in obvladovanja tveganj
 • Ocenjevanje upravljanja tveganj
 • Ocenjevanje poročanja o izpostavljenosti ključnim tveganjem
 • Pregledovanje in revidiranje obvladovanja ključnih tveganj

Legitimne vloge

 • Spodbujanje prepoznavanja in ocenjevanja tveganj
 • Svetovanje poslovodstvu pri določanju primernih ukrepov za obvladovanje tveganj
 • Koordiniranje aktivnosti, povezanih z uvajanjem upravljanja s tveganji
 • Vzdrževanje in razvoj sistema obvladovanja tveganj
 • Podpora vzpostavitvi upravljanja s tveganji
 • Priprava predloga strategije upravljanja s tveganji, ki jo potrdi uprava

Nedovoljene vloge

 • Določanje ravni sprejemljive stopnje tveganj
 • Vzpostavitev in uvedba upravljanja s tveganji
 • Zagotavljanje ustreznosti upravljanja s tveganji
 • Sprejemanje ukrepov za obvladovanje tveganj
 • Uresničevanje ukrepov za obvladovanje tveganj
 • Odgovornost za upravljanje s tveganji