SODOBNA UREDITEV SISTEMA NADZORA

Tri obrambne linije za uspešno upravljanje tveganj in kontroliranje (The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control)– januar 2013

 

 • Vloga notranjega revidiranja pri obvladovanju tveganja na ravni podjetja (The Role of Internal Auditing in Enterprises-wide Risk Management)– januar 2009
 • Vloga notranjega revidiranja pri podpori notranjerevizijskemu izvajalcu (The Role of Internal Auditing in Resourcing the Intenal Audit Activity)– januar 2009

Ključne vloge notranjih revizorjev pri ocenjevanju in upravljanju tveganj

The Role of Internal Auditing in Enterprise-wide Risk Management, January 2009

Ključne vloge

 • Dajanje zagotovil o obvladovanju tveganj
 • Dajanje zagotovil o ustreznosti ocenjevanja in obvladovanja tveganj
 • Ocenjevanje upravljanja tveganj
 • Ocenjevanje poročanja o izpostavljenosti ključnim tveganjem
 • Pregledovanje in revidiranje obvladovanja ključnih tveganj

Legitimne vloge

 • Spodbujanje prepoznavanja in ocenjevanja tveganj
 • Svetovanje poslovodstvu pri določanju primernih ukrepov za obvladovanje tveganj
 • Koordiniranje aktivnosti, povezanih z uvajanjem upravljanja s tveganji
 • Vzdrževanje in razvoj sistema obvladovanja tveganj
 • Podpora vzpostavitvi upravljanja s tveganji
 • Priprava predloga strategije upravljanja s tveganji, ki jo potrdi uprava

Nedovoljene vloge

 • Določanje ravni sprejemljive stopnje tveganj
 • Vzpostavitev in uvedba upravljanja s tveganji
 • Zagotavljanje ustreznosti upravljanja s tveganji
 • Sprejemanje ukrepov za obvladovanje tveganj
 • Uresničevanje ukrepov za obvladovanje tveganj
 • Odgovornost za upravljanje s tveganji

STALIŠČA IIA (Position Papers)

Stališča IIA so namenjena predvsem informiranju in izobraževanju deležnikov notranje revizije o vprašanjih, ki so pomembna za notranjerevizijski poklic. Osredotočajo se na pomembna vprašanja upravljanja, tveganj ali nadzora ter določanjem povezanih vlog in odgovornosti

 • Fraud and Internal Audit: Assurance Over Fraud Controls Fundamental to Success, April 2019: Stališče »Prevare in notranja revizija« obravnava vlogo notranje revizije pri zagotavljanju močnega sistema notranjih kontrol v organizaciji za potrebe omejevanja tveganja prevar. Stališče med drugim izpostavlja potrebo, da vodje notranjerevizijskih funkcij obdobno ocenijo izpostavljenost organizacije tveganju prevar ter proučijo kako je to tveganje obvladovano.. Stališče je dostopno TUKAJ
 • Why Conformance Matters, Maj 2018: ki govori o pomenu Standardov in skladnosti s Standardi pri dajanju zagotovil. Skladnost s Standardi in najvišja raven etičnosti sta pri delu notranjih revizorjev nujni za dajanje kakovostnih zagotovil. Stališče je dostopno TUKAJ
 • Internal Auditing’s Role in Corporate Governance, Maj 2018: ki govori o bistveni vlogi notranje revizije kot delu dobrega korporativnega upravljanja in pomenu neodvisnosti notranje revizije. Stališče je dostopno TUKAJ