STALIŠČA IIA (Position Papers)

Stališča IIA so namenjena predvsem informiranju in izobraževanju deležnikov notranje revizije o vprašanjih, ki so pomembna za notranjerevizijski poklic. Osredotočajo se na pomembna vprašanja upravljanja, tveganj ali nadzora ter določanjem povezanih vlog in odgovornosti

  • The Internal Audit Charter: A Blueprint to Assurance Success : Stališče »Notranjerevizijska listina: Načrt za uspešno dajanje zagotovil« obravnava sedem področij, ki podpirajo moč in uspešnost notranje revizije in ki naj bi bila zajeta v temeljni listini. Poleg tega izpostavlja pet ključnih ugotovitev in pet vprašanj, ki si jih morajo deležniki notranje revizije zastaviti, da bi lahko izdelali temeljno listino, ki bo dala jasno sporočilo o vlogi notranje revizije v organizaciji. Stališče je dostopno TUKAJ
  • Relationships of Trust — Building Better Connections Between the Audit Committee and Internal Audit: Stališče Odnosi temelječi na zaupanju: Do boljše povezanosti med revizijsko komisijo in notranjo revizijo prepoznava pet ključnih ugotovitev katerih skupno izhodišče je razumevanje dolžnosti poročanja in usklajevanja med notranjo revizijo in revizijsko komisijo ter izpostavlja pet vprašanj, ki bi si jih v zvezi z delovanjem notranje revizije moral zastaviti organ nadzora. Stališče je dostopno TUKAJ
  • Fraud and Internal Audit: Assurance Over Fraud Controls Fundamental to Success, April 2019: Stališče »Prevare in notranja revizija« obravnava vlogo notranje revizije pri zagotavljanju močnega sistema notranjih kontrol v organizaciji za potrebe omejevanja tveganja prevar. Stališče med drugim izpostavlja potrebo, da vodje notranjerevizijskih funkcij obdobno ocenijo izpostavljenost organizacije tveganju prevar ter proučijo kako je to tveganje obvladovano.. Stališče je dostopno TUKAJ
  • Why Conformance Matters, Maj 2018: ki govori o pomenu Standardov in skladnosti s Standardi pri dajanju zagotovil. Skladnost s Standardi in najvišja raven etičnosti sta pri delu notranjih revizorjev nujni za dajanje kakovostnih zagotovil. Stališče je dostopno TUKAJ
  • Internal Auditing’s Role in Corporate Governance, Maj 2018: ki govori o bistveni vlogi notranje revizije kot delu dobrega korporativnega upravljanja in pomenu neodvisnosti notranje revizije. Stališče je dostopno TUKAJ