5. mednarodna konferenca IIA Slovenskega inštituta

Gradivo konference (dostopno z geslom konference)

5. mednarodna konferenca IIA – Slovenskega inštituta

Notranja revizija in integriteta (skladnost in etika)

Ljubljana, 26. in 27. maj 2016
Biotehniška fakulteta (velika dvorana), Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Program

1. dan
26. maj 2016
8.30–9.00

Uvodni nagovor
Polona Pergar Guzaj, predsednica IIA – Slovenskega inštituta

9.00–9.45

Integriteta učinkovito orodje upravljanja korupcijskih tveganj
Katja Mihelič Sušnik, višja nadzornica za omejevanje korupcije, Komisija za preprečevanje korupcije

9.45–10.30

Trendi v zvezi s Funkcijo skladnosti poslovanja, ki bodo vse bolj vplivali na razvoj korporativnega in notranjega upravljanja organizacij tudi v Sloveniji
Barbra Rudmann, EISEP

10.30–11.00
Odmor za kavo in druženje
11.00–11.30

Etični voditelji
Darija Aleksić, mag. posl. ved, Ekonomska fakulteta Ljubljana

11.30–12.00

Sodelovanje med funkcijo skladnosti in notranjo revizijo1
Zuzana Kitto, IIA Češka, Audit manager UniCredit

12.00–12.30

Notranja revizija: razvoj, inovacije in prepoznavnost1
Karem Obeid, član upravnega odbora IIA Dubai

12.30–14.00
Odmor za kosilo
14.00–14.30

O etiki malce drugače
prof. dr. Marko Pavliha, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

14.30–16.30

Kazenska, odškodninska in moralna odgovornost notranjih revizorjev:
Preiskovanje gospodarske kriminalitete – kako prepoznati znake kaznivih dejanj, Bojan Kuhar, Uprava kriminalistične policije
Odgovornost notranjega revizorja, mag. Jože Kozina, višji državni tožilec, Državno tožilstvo Republike Slovenije
Odškodninska odgovornost notranjega revizorja, Jože Oberstar, odvetnik
Moralna odgovornost notranjega revizorja: zakaj ne smemo gledati »stran«? Dr. Špelca Mežnar, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Okrogla miza: Razprava vseh štirih govorcev
16.30
Zaključek 1. dneva
2. dan
27. maj 2016
8.30–9.15

Uporaba modela sodobnega sistema nadzora v praksi1
David Johnson, Združeni narodi, World Food Program

9.15–9.45

Nadzor linijskega vodstva: najpomembnejši gradnik sodobnega sistema nadzora
mag. Vlasta Brečko, Nova KBM, d. d.

9.45–10.30

Tudi dolga pot se začne s prvim korakom2
Olivera Radović, JP Elektromreža Srbije (UIRS)

10.30–11.00
Hitro organizirano mreženje
11.00–11.30

Odmor za kavo in druženje

11.30–12.15

Predstavitev rezultatov raziskave na področju notranjega revidiranja (med deležniki) v Sloveniji in primerjava z rezultati v Kanadi1
Carmen Abela, WindReach Consulting Services, predsednica IIA Kanada, in mag. Irena Novak, IIA – Slovenski inštitut

12.15–13.00

Predstavitev sprememb v notranjem revidiranju v javnem sektorju v Kanadi1
Carmen Abela, WindReach Consulting Services, predsednica IIA Kanada

13.00–13.45

Pogovor na temo Zakaj smo tam, kjer smo?1
Jordan Karabinov, predsednik IIA Bolgarije, s Polono Pergar Guzaj, predsednico IIA – Slovenskega inštituta

13.45–14.00
Zaključek 2. dneva

1Predavanje bo v angleškem jeziku.
2Predavanje bo v srbskem jeziku.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Na konferenco se lahko prijavite tukaj. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani do 10. maja 2016. O izvedbi konference vas bomo obvestili po elektronski pošti.

Opozarjamo vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. Vsako odjavo pisno potrdimo.

Za vnos ur dodatnega izobraževanja v register vas prosimo, da v prijavnico obvezno vpišete vpisno številko, če ste vpisani v register.

Vse, ki prihajate iz tujine prosimo, da prijavo izvedete preko naše spletne strani in nas glede podrobnih informacij o lokaciji konference, nočitvah, prevozih … kontaktirate preko e-naslova info@si-revizija.si.

Za udeležnino na 5. mednarodni konferenci IIA – Slovenskega inštituta boste odšteli je 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na konferenco veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Prosimo, da se prijavite čim prej, saj vam po zapolnitvi kapacitet udeležbe ne bomo mogli več zagotoviti. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, saj Vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom konference. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4391-16.

Po določbah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraževanja se pooblaščenim revizorjem, pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim računovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davčnikom in revizorjem za konferenco prizna 14 ur.

Oznaka konference:
– za pooblaščene revizorje: B
– za pooblaščene ocenjevalce vrednosti: B

Dodatna vprašanje pošljite na info@si-revizija.si ali pokličite na 01/568 55 54.

Opis predavanj

Bojan Kuhar
Gospodarska kriminaliteta – kako prepoznati znake kaznivih dejanj

Gospodarska kriminaliteta se sooča z raznovrstnimi pojavnimi oblikami tako v gospodarstvu kot negospodarstvu. Med temeljne oblike sodijo različne vrste goljufij, poneverb, ponarejanj listin, zlorab položajev odgovornih oseb. Zaradi specifičnosti izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj je pri preiskovanju tovrstne kriminalitete nujno sodelovanje z različnimi nadzornimi organi, tako notranjimi kot zunanjimi. Zaradi narave dela, ki jo imajo notranji revizorji, saj opravljajo revizijo računovodskih izkazov, revizijo poslovanja in revizijo skladnosti s predpisi, lahko prepoznajo tudi znake kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. Kateri so ti znaki in kako jih prepoznati je lahko odvisno od strokovne usposobljenosti osebe, predvsem poznavanja določil Kazenskega zakonika in predpisov, ki urejajo določeno področja, ki je predmet revidiranja, vendar to ni nujno. Pomembno je zavedanje, da je bilo dejanje izvršeno na nezakonit način kot tudi zavedanje, da je nekdo s tem dejanjem oškodovan.

Da bi lahko prepoznali znake kaznivih dejanj je potrebno pridobiti nekaj osnovnih podatkov o času in načinu izvršitve, storilcu, o oškodovani osebi in višini škode ter zbrati dokazni material. Kateri material je potrebno zbrati je odvisno od vrste kaznivega dejanja, vendar je listina običajno najbolj pogosto dokazno gradivo. Pri poslovanju subjektov je listina tako osnovi predmet dokazovanja različnih pravnih razmerij, zaradi česar je predmet zlorab, ponarejanj, zato je potrebno biti pri presoji o verodostojnosti listine še toliko bolj pozoren.

Ugotovitve notranjega revidiranja so za poslovodstvo nujno potrebna. Na žalost, pa ugotovitve revizorjev niso vedno takšne kot bi želeli odgovorni, še več njihove ugotovitve so lahko zaskrbljujoče v kolikor se nanašajo na določene sume storitev kaznivih dejanj. V takšnih situacijah mora imeti revizor jasna stališča in navodila o ravnanju, tako zaradi postopka revidiranja kot predkazenskega postopka.

Bojan Kuhar
Bojan Kuhar
je po izobrazbi specialist kriminalističnega preiskovanja, zaposlen kot kriminalistični svetnik na Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, Generalni policijski upravi, Upravi kriminalistične policije.
V policiji je zaposlen od leta 1982, kjer je delal na različnih delovnih mestih, zadnjih 20 let se ukvarja s preiskovanjem gospodarske kriminalitete, kjer je pridobil tudi največ strokovnih izkušenj na področju preiskovanja, koordiniranja in usposabljanja. Najprej kot kriminalist na regijski ravni, od leta 2004 pa kot vodja različnih oddelkov v Sektorju za gospodarsko kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. Kot vodja oddelka je na državni ravni koordiniral najzahtevnejše primere preiskovanja gospodarske kriminalitete na območju Republike Slovenije.

Je organizator številnih internih strokovnih izobraževanj in usposabljanj. Kot predavatelj redno sodeluje s Policijsko akademijo in drugimi državnimi organi v procesih usposabljanja s področja gospodarske kriminalitete. Na področju preiskovanja in izobraževanja ima tudi mednarodne izkušnje.

Mag. Jože Kozina

V prvem delu bodo izpostavljeni nekateri praktični vidiki udejanjanja gospodarskega etosa Hansa Künga v slovenskem korporacijskem miljéju v aktualnem streznitvenem oziroma postkriznem času. Poudarek bo zlasti na problematiki vzpostavitve hierarhije med etosom, politiko in gospodarstvom v obdobju v katerem se zdi, da si gospodarski podsistem kot nekakšna totaliteta podreja vse ostale podsisteme ter na dilemi o tem ali je res mogoče etično orientirano podjetniško kulturo vzpostaviti zgolj z zakoni, kodeksi, kontrolo, nadzorom in sankcijo oziroma s cenenim moraliziranjem ali pa bo potrebno storiti v ta namen še marsikaj več. Pri tem se izpostavlja pomen vzgleda, ki se na tem področju pričakuje tako v dejanskem kot tudi v simbolnem pogledu od slovenskega menedžmenta ter nekatere praktične aspekte vodenja in upravljanja podjetja z vidika tako imenovane “stakeholder teorije”. Izhajajoč iz kategoričnosti in univerzalnosti korporacijske etike bo v drugem delu reflektirana tudi etična drža tistih revizorjev, ki zastopajo stališče, da sami pri opravljanju revizij niso podvrženi prepoznavanju in naznanjanju korporacijskih kaznivih dejanj kor tistih ravnanj, ki predstavljajo najbolj sprevržen in brutalen antipod natančno tisti etiki, ki jo imamo vsi, – vključno z revizorji – tako rekoč vsak dan “polna usta” in za katere bi morala biti zato še kako aktualna misel Simona Gregorčiča: “Dolžán ni samó, kar veleva mu stan, kar more, to mož je storiti dolžan!”.

Mag. Jože Kozina
Mag. Jože Kozina
je višji državni tožilec, diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1993, magistriral na Pravni fakulteti v Mariboru iz področja davčnega prava leta 2011, strokovni naziv preizkušeni forenzični računovodja pa je pridobil leta 2015. Od leta 1993 do leta 1995 je bil zaposlen v odvetniški pisarni Zvoneta Taljata v Ljubljani, od leta 1995 do leta 1998 v Poslovnem sistemu Mercator, d. d., od leta 1999 do leta 2008 kot strokovni sodelavec, pomočnik okrožnega državnega tožilca oziroma okrožni državni tožilec na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Od leta 2008 pa se na Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije v Ljubljani ukvarja s kazenskim pregonom storilcev korporacijske kriminalitete s posebnim poudarkom na davčnih kaznivih dejanjih in tako imenovanih menedžerskem deliktih po 240. členu KZ-1.

Darija Aleksič
Naslov predavanja: Etični voditelj

Etika pomembno vpliva na ugled podjetja, blagovno znamko, zaupanje kupcev in vlagateljev, kar nakazuje, da etika v poslovnem svetu ni več luksuz in ne možnost, temveč gradnik dobrega poslovanja. Posledično so danes najbolj uspešne tiste organizacije, ki jih vodijo etični voditelji – voditelji, ki pri svojem poslovanju nenehno upoštevajo tudi etično komponento in ki skupaj s svojimi zaposlenimi soustvarjajo etično klimo v podjetju. Etični voditelj mora nenehno skrbeti, da 1) s svojim etičnim vedenjem predstavlja dober vzor svojim zaposlenim, 2) zazna in se uspešno spopada z etičnimi dilemami ter 3) da zmanjšuje etično slepoto zaposlenih. Etika v poslovnem svetu je tako zelo kompleksen pojem, ki zahteva celovito obravnavo. Etični voditelj sicer pomembno vpliva na etiko v organizaciji in posledično na uspešnost poslovanja, vendar se etika v organizaciji začne pri posameznem zaposlenem.

Darija Aleksić
Darija Aleksić
je doktorska študentka na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (FELU), smer Management in Organizacija. Je tudi asistentka za področje managementa in organizacije na FELU ter namestnica vodje Laboratorija za odprte inovacijske sisteme in raziskovalka na Centru odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (CO BIK). Njeni raziskovalni interesi vključujejo etično vedenje, zanos, ustvarjalnost in inovativnost ter deloholizem. Darija je tudi soustanoviteljica Društva za poslovno etiko in etično voditeljstvo in članica strokovnega sveta društva, katerega poslanstvo je ozaveščanje javnosti in širjenje koncepta poslovne etike, etičnega voditeljstva in etike v širšem smislu, v gospodarstvu, javnih ustanovah in civilni družbi.

Katja Mihelič Sušnik

Namen in cilj predavanja je udeležencem predstaviti kaj v praksi komisija zaznava na podlagi prejetih prijav ter obravnavanih zadev s področja korupcijskih tveganj, ki posegajo na področje notranje revizije, hkrati pa podati pogled na priporočila komisije glede učinkovitega upravljanja korupcijskih tveganj v okviru korporativnega upravljanja, predvsem v družbah s kapitalsko naložbo države.

Katja Mihelič Sušnik
Katja Mihelič Sušnik
je leta 2004 diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter se po študiju zaposlila v podjetju Merkur, d. d., kjer je opravljala delo na področju tržnih raziskav in nabave. Leta 2009 se je zaposlila v Novi KBM, d. d., kjer je o bančnih storitvah svetovala pravnim osebam, je od leta delala na Komisiji za preprečevanje korupcije, kjer je več kot tri leta aktivno izvajala delo na področju preiskav sumov korupcije v bankah ter družbah s kapitalsko naložbo države. Je soavtorica Ocene stanja v slovenskem bančnem sistemu z vidika sistemske korupcije ter mnenja in priporočil KPK-ja o sistemskih korupcijskih tveganjih DUTB, d. d. V zadnjem letu deluje na področju preventivnih ukrepov Komisije za preprečevanje korupcije, predvsem na področju korupcijskih tveganj v povezavi s postopki upravljanja državnih naložb, postopki kadrovanja v družbah s kapitalsko naložbo države ter upoštevanjem najvišjih standardov etike in integritete v okviru korporativnega upravljanja teh družb.

David Johnson

Notranja revizija lahko igra ključno vlogo kot podpora pri tem, da bo posebna narava in kompleksnost sistema dajanja zagotovil razumljena tudi v javnem sektorju. Model treh linij obrambe, ki je v svetu zadnja leta pogosto uporabljeno orodje za upravljanje tveganj, je lahko zelo uporaben tudi v javnem sektorju: poslovodstvu in notranji reviziji lahko pomaga pri partnerskem odnosu v procesih zagotavljanja v organizaciji.

Predstavitev bo vključevala:

  • predstavitev edinstvenih priložnosti in posebnosti uporabe modela treh linij obrambe/sodobnega sistema nadzora v javnem sektorju;
  • možnosti uporabe modela kot orodja za sodelovanje deležnikov pri razumevanju in ocenjevanju procesov zagotavljanja česa?v organizaciji;
  • predstavitev, kako lahko notranja revizija odigra ključno vlogo kot pomoč organizaciji, da pridobi pregled nad ključnimi procesi dajanja zagotovil v organizaciji;
  • predstavitev praktičnih izkušenj o izzivih in koristih vpeljave treh linij obrambe in zemljevida dajalcev zagotovil za notranjo revizijo.

David Johnson je odgovoren za notranjo revizijo, storitve zagotavljanja in preiskovanja v eni od največjih organizacijah pod okriljem Združenih narodov. Pred tem je g. Johnson delal v privatnem sektorju, kot tudi v javnem sektorju v Veliki Britaniji, Evropski komisiji, in nevladnih organizacijah. Je certificiran revizor, računovodja in odvetnik z bogatimi mednarodnimi izkušnjami pri upravljanju tveganj, preiskovanju prevar, korporativnem upravljanjau in kontrolnem sistemu.

Karem Obeid
Notranja revizija: Nujnost evolucije, inoviranja in razvoja njene blagovne znamke

Notranja revizija je kot stroka še vedno prepoznana kot stroka, ki raste in se razvija zelo hitro, v okolju, ki je volatilno, vedno bolj zahtevno, zato je nujnost razvoja (evolucije) in inoviranja neizbežna. Predstavitev bo osvetlila izzive, pred katere je postavljena notranjerevizijska stroka, ter kako bi morali na te odzive odreagirati. Poleg tega bodo predstavljeni pogledi na to, kako zgraditi percepcijo o notranji reviziji in s tem pripomoči k razvoju stroke.

Karem Obeid
Karem Obeid
je član upravnega odbora IIA Global in član izvršnega odbora IIA Združenih Arabskih Emiratov. Ima več kot 20 let izkušenj v notranji reviziji v različnih organizacijah. Trenutno je notranjerevizijski predstojnik v velikem konglomeratu v Združenih Arabskih Emiratih. Karem ima diplomo MBA s področja industrijskega in proizvodnega vodenja. Pred tem je diplomiral na poslovni šoli na Ameriški univerzi v Bejrutu. Je imetnik številnih strokovnih certifikatov, med njimi CIA, CPA, CCSA, CISA in CRMA. Kot aktivni član stroke sodeluje pri promociji notranje revizije na območju Bližnjega vzhoda. Pogosto predava na konferencah, prispeva tudi k številnim strokovnim publikacijam.

Zuzana Kitto

Funkcija skladnost se v zadnjih desetih letih zelo hitro razvija. Naraščajoče zahteve zakonodajalcev in regulatorjev v različnih panogah in industrijah je podkrepilo potrebo po učinkovitem upravljanju skladnosti. Funkcija skladnosti je postala bolj formalizirana, prav tako pravila njenega delovanja. Vendar so – glede na to, da gre za relativno mlado funkcijo, zlasti v primerjavi z notranjo revizijo – številni elementi še manj standardizirani. Skladnost igra številne vloge: nadzor, svetovanje, izobraževanje, zagotavljanje konsistentnosti notranjih pravil in postopkov, nekatere od teh blog so precej povezane z aktivnostmi notranje revizije, ali pa jih celo podvajajo.

(skladnost, kontrole, svetovalna vloga). Cilj je enak: zmanjšanje tveganja neskladnosti na sprejemljivo raven. Zato je potreba po učinkoviti koordinaciji teh aktivnosti in medsebojnega informiranja za preprečevanje podvajanja, ob tem pa ohranjanje nivoja druge in tretje linije nadzora, ključna za pozicioniranje obeh funkcij.

Notranja revizija mora najti uspešen in učinkovit način za revidiranje funkcije skladnosti in področij in aktivnosti, povezane s skladnostjo. Izzivi so na obeh straneh. Naraščajoča kompleksnost in obseg zakonodajnih pravil zahtevajo “specialista za skladnost” tudi v notranji reviziji, ki bo poglobljeno razumel in bo lahko tolmačil tudi nove zakonodajne zahteve. Na drugi strani pa bo formaliziranje kontrol na področju skladnosti in poročanje zahtevalo primerno metodologijo, za katero bodo potrebne tudi revizijske veščine.

V prezentaciji bo predavateljica predstavila opisane tematike tako na podlagi izkušenj, pridobljenih v času delovanje v okviru svetovanja pri eni do velikih štirih revizijskih družb (svetovanje pri vzpostavitvi funkcij skladnosti, svetovanje glede zakonodaje) in izkušenj na trenutnem delovnem mestu (vodja notranje revizije, zadolžena za revizijske aktivnosti, povezane s skladnostjo).

Zuzana Kitto
Zuzana Kitto
je članica upravnega odbora IIA Češka in direktorica notranje revizije v UniCredit banki v Češki republiki in na Slovaškem. Vodi notranje revizije na področju upravljanja, to je skladnosti in upravljanja tveganj. Pred tem je bila menedžerka v družbi KPMG v Avstraliji in Češki. V okviru IIA Češke je Zuzana zadolžena za vodenje izobraževalnih dejavnosti Inštituta, kot vodja odbora za izobraževanje organizira konference (vključno s konferenco 2016, CEE konferenco 2015 in konferenco 2014) ter je aktivna kot predavateljica. Zuzana je Certified Internal Auditor (CIA), Certified Information Systems Auditor (CISA) in Certified Practising Accountant (CPA).

Prof. Dr. Marko Pavliha
Dvanajst pred dvanajsto ali kako se osvoboditi iz (j)etične Cukrarne

Civilizacijska ura nam bije dvanajst pred dvanajsto, zategadelj se mora človeštvo prebuditi in odločiti, ali bo usahnilo v zloveščo polnoč ali bo raje zopet zacvetelo ob sončnem poldnevu. Bolehamo za (j)etično duhovno tuberkulozo, ki jo lahko pozdravimo le z nenehno in vseprisotno holistično vzgojo, od zibelke do odhoda v onstranstvo, s poudarkom na osveščanju slehernika in prevrednotenju vrednot v višjo moralo in etiko. Temeljne človečanske vrednote so zakoreninjene že v starodavnih pravnih zakonikih in antični filozofiji ter so rasle kvišku skozi mračni srednji vek, renesanso in razsvetljenstvo do uzakonitve prvih človekovih pravic in svoboščin. Dandanes so izkristalizirane v dinamičnem projektu svetovnega etosa, ki ga, znanstveno dokazano, odlikujejo tudi nekatere prirojene in ne zgolj privzgojene vrednote, recimo skrb za sočloveka, zlato pravilo (vzajemnost) in elementarna poštenost ter pravičnost. Vse to se mora v znatno večji meri prav tako odražati v gospodarstvu, kajti bistvo sleherne organizacije ali podjetja so ljudje in njihovo blagostanje. Pri tem imajo takisto pomembno vlogo notranji revizorji, ki morajo biti pri izpolnjevanju svojih obveznosti strokovni, odgovorni, zaupanja vredni, neoporečni, nepristranski in prizadevni. Predpogoj za pregledovanje in nadzorovanje drugih je, da sleherni revizor tudi sebe vseskozi vrednotno in strokovno revidira.

Dr. Marko Pavliha
Dr. Marko Pavliha
ima tako bogat življenjepis, da ga je praktično nemogoče skrčiti: je priznani mednarodni pravni strokovnjak, esejist in redni univerzitetni profesor. Od leta 2004 do 2008 se je aktivno ukvarjal s politiko kot minister za promet, podpredsednik parlamenta in poslanec.
Njegove izkušnje so izjemno pestre: po zaključku doktorata na ugledni univerzi McGill je vrsto let delal v gospodarstvu. Izkušnje je pridobival tudi z delom v odvetništvu v montrealski pisarni Marler, Sproule, Castonguay. Potem se je zaposlil na Univerzi v Ljubljani, kjer je bil (in je zdaj ponovno) predstojnik pravne katedre na Fakulteti za pomorstvo in promet ter prodekan, dokler ni bil leta 2004 izvoljen v slovensko vlado in kasneje v državni zbor.
Prof. Pavliha je danes predavatelj, član številnih domačih in mednarodnih organov ter strokovnih združenj. Sodeloval je pri nastajanju večine transportnih in zavarovalnih predpisov neodvisne Republike Slovenije in je avtor ter soavtor 31 knjig in na stotine člankov. Za svoje delo je prejel vrsto priznanj, med katerimi je še posebej pomembna nagrada pravnik leta 2001. Več lahko o njem preberete na primorci.si.

Jože Oberstar

Njegov prispevek na konferenci bo osvetlil morebitno odškodninsko odgovornost notranjih revizorjev: tako če posamezne sklepe sprejmejo prehitro, brez zadostnih podlag, ali opustijo dolžno skrbnost dobrega strokovnjaka in naročnika ne opozorijo na morebitne pomembne zadeve ali pa ne delujejo skladno s pravili stroke in običaji. Pri tem bo osvetlil tudi možne načine zavarovanja odškodninske odgovornosti notranjih revizorjev.

Jože Oberstar
Jože Oberstar
je specializiran za korporativno pravo, poslovno svetovanje, korporativno upravljanje, civilno, delovno in komercialno pravo, pogodbeno pravo in finančno pravo, javno naročanje, pravo intelektualne lastnine. Kot odvetnik ima dolgoletne izkušnje pri vodenju kompleksnih in zahtevnih gospodarskih sporov na sodiščih in tudi pri reševanju tovrstnih sporov v izvensodnih, alternativnih oblikah.
Po nekajletnih izkušnjah v gospodarstvu (vodil je pravno službo in bil namestnik direktorja za pravno-kadrovske zadeve) in javni upravi (v Kabinetu ministra za notranje zadeve pri Službi za evropske zadeve) je bil dolga leta odvetnik v Odvetniški družbi Čeferin, kjer je poleg odvetništva delal tudi kot svetovalec upravnega odbora za gospodarske zadeve. Od januarja 2016 ima svojo odvetniško pisarno, kjer v sodelovanju z vodilnimi strokovnjaki vodi postopek prestrukturiranja in skrbne preglede poslovanja, prevzeme. Predava in svetuje mnogim (uspešnim) podjetjem, išče tudi ustrezne rešitve za probleme, s katerimi se soočajo podjetniki. Ima bogate izkušnje tudi s tujo sodno prakso, ki jo praktično primerja ter povezuje s slovensko.
Njegov prispevek na konferenci bo osvetlil morebitno odškodninsko odgovornost notranjih revizorjev: tako če posamezne sklepe sprejmejo prehitro, brez zadostnih podlag, ali opustijo dolžno skrbnost dobrega strokovnjaka in naročnika ne opozorijo na morebitne pomembne zadeve ali pa ne delujejo skladno s pravili stroke in običaji. Pri tem bo osvetlil tudi možne načine zavarovanja odškodninske odgovornosti notranjih revizorjev.

Dr. Špelca Mežnar

Opis predavanja: Sem zagovornica stališča, da moramo pravniki vselej delovati najprej skladno z namenom in smislom pravnih pravil in šele v njihovih mejah zagovarjati in uveljavljati interese naših strank. Zlorabe prava so postale prepogoste; pri njihovem omejevanju pa ne bodo pomagala nova (pravna) pravila, pač pa le ustrezno etično in moralno trdni posamezniki.

Dr. Špelca Mežnar
Dr. Špelca Mežnar
je doktorirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in je docentka za področje civilnega in gospodarskega prava. Predava na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju in kot odvetniška kandidatka dela v Ljubljani. Ukvarja se s pogodbenim pravom, javnim naročanjem, delovnim pravom in arbitražo. Kot predavateljica redno sodeluje na posvetih in izobraževanjih za odvetnike, sodnike in druge pravnike.

Barbra Rudmann

Sistem upravljanja skladnosti poslovanja skupaj z etično kulturo v mednarodnem poslovanju predstavlja konkurenčno prednost. Kakšno vlogo lahko pri tem odigra funkcija skladnosti ne samo znotraj podjetja, ampak tudi pri standardizaciji sistemov in poklica? Na katera rastoča tveganja za skladnost poslovanja moramo biti še posebno pozorni?

Barbara Rudmann
Barbra Rudmann
v podjetju Johnson & Johnson vodi funkcijo skladnosti poslovanja na področju zdravstvene dejavnosti. Je tudi članica odbora direktorjev Johnson & Johnson za Jugovzhodno Evropo in vodja delovne skupine pri Ameriški gospodarski zbornici za korporativno etiko in transparentnost. Pri Evropskem Inštitutu za skladnost in etiko deluje kot članica strokovnega sveta. Poleg izkušenj s področja skladnosti jo bogatijo tudi več kot 15-letne izkušnje v mednarodni prodaji in marketingu. Je avtorica številnih člankov in predavanj s področja skladnosti, vodenja in komuniciranja tako doma kot v tujini.

Mag. Vlasta Brečko

Mag. Vlasta Brečko
Mag. Vlasta Brečko
ima dolgoletne izkušnje na področju bančništva. V karieri je postopno napredovala do najvišjih mest v banki, v obdobju 1991–1997 je bila vodja notranjerevizijskih pregledov in namestnica direktorice notranje revizije. Bila je ena od pobudnic in ustanoviteljic Sekcije notranjega revidiranja pri Slovenskem inštitutu za revizijo, 1996–2004 je sodelovala v Odboru Sekcije za notranjo revizijo pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Bila je tudi članica IIA. Nekaj let je predavala predmet notranje kontrole na Slovenskem inštitutu za revizijo, v Sekciji za notranje revidiranje. Ima bogato bibliografijo, sodelovala je na številnih posvetih in konferencah ter bila članica številnih odborov ter nadzornih svetov.
Leta 1997 se je vrnila na izvršne funkcije: 15 let je bila izvršna direktorica za različna področja v banki. Sodelovala je pri številnih pomembnih projektih, tako na ravni banke kot na ravni države, med katerimi so najpomembnejši: razvoj elektronskega bančništva, m-bančništva, uvedba evra, uvedba standardov EMV – kartično poslovanje, vzpostavitev SISBON-a (slovenski informacijski sistem bonitete občanov), uvedba e-računov, v okviru SEPA (Single European Payment System) je vodila projektni svet SIMP (Sistem malih vrednosti) itd.

Olivera Radović

V prezentaciji bo na kratko predstavljen razvoj notranje revizije v javnem sektorju v Republiki Srbiji. Sledila bo predstavitev nastanka notranje revizije v “Elektromreži Srbije”, prvi notranjerevizijski službi v javnem podjetju v Srbiji. Z vami bo delila izkušnje, ki jih je pridobila v tej, pionirski poti izgradnje blagovne znamke notranje revizije, in poglede o tem, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za vzdrževanje doseženega, kar je lahko včasih še težje.

Olivera Radović
Olivera Radović
je vodja notranje revizije v javnem podjetju Elektromreža Srbije v Beogradu. To je bilo prvo javno podjetje v Srbiji, ki je vzpostavilo funkcijo notranje revizije (v letu 2008). Nenehno skrbi za izboljševanje dela notranje revizije, za stalen razvoj stroke in vsakega posameznega revizorja. Pred tem je je bila zaposlena na Ministrstvu za finance Republike Srbije, na današnji Centralni enoti za harmonizacijo. Opravljala je revizije proračunskih uporabnikov, med drugim na ministrstvu za obrambo, šolstvo, kmetijstvo, notranje zadeve, sodstvo, organizacijo socialnega zavarovanja, skladov in drugi uporabnikov proračunskih sredstev Republike Srbije. Pred tem je delala v komerciali in financah v gospodarstvu, nazadnje je bila finančna direktorica družbe Hempro A.D., Beograd.
Ima številne certifikate, tako na področju notranje revizije (pooblaščeni notranji revizor v javnem sektorju) kot tudi računovodstva (pooblaščeni računovodja); je sodna izvedenka za ekonomsko finančno stroko, članica izpitne komisije za pridobitev naziva pooblaščeni notranji revizor v javnem sektorju, predava na številnih konferencah, pa tudi na izobraževanju za odgovorno osebo za javne nabave Ministrstva za finance RS.

Carmen Abela – Irena Novak

Poslovodstvo se v javnem sektorju okolju, ki postaja vedno bolj kompleksno, srečuje tudi z zmanjšanjem javnega zaupanja. To je lahko priložnost, da notranja revizija ponudi svojo dodano vrednost: kot zaščitnik javnega dobrega, strateški svetovalec in agent sprememb. Vse to so vloge, ki jih notranja revizija lahko odigra. Ampak kako daleč smo od uresničevanja polne vrednosti notranje revizije?
Carmen Abela, predsednica IIA Canada in Irena Novak, upravljalka IIA – Slovenskega inštituta, bosta pomagali odgovoriti na ta vprašanja. Predstavili bosta rezultate raziskave, opravljene v obeh državah. V dinamični predstavitvi bosta predstavili strategije, ki jih lahko vodje notranje revizije in revizijske komisije uporabijo pri povečanju moči notranje revizije in pri maksimiranju dodane vrednosti, ki jo lahko notranja revizija nudi tako poslovodstvo, kot širši javnosti.

Carmen Abela
Carmen Abela
je izvršna direktorica družbe WindReach Consulting Services Inc. in predsednica upravnega odbora IIA Kanada. Je C.Dir. (Chartered Director), CIA, CCSA, magistrirala je s področja javne administracije. Abela ima skoraj 20-letne izkušnje s področja svetovanja v javnem sektorju, zlasti na področju odgovornosti in poslovne odličnosti. Specializirana je zlasti za področja upravljanja, upravljanja tveganj, strategijo, notranjo revizijo in upravljanja uspešnosti. Med kariero se je srečala praktično z vsemi funkcijami javne uprave, še posebej blizu ji je zaščita javnega interesa. Njene izkušnje in kariera so karakterizirane z izjemno vizijo, dokazano uspešnostjo v implementaciji praktičnih izkušenj ter njene osebne osredotočenosti na varovanje javnega dobra in razvoj. Implementirala je številne iniciative v javnem sektorju. Ena od ključnih je njena vključenost v preobrazbo notranje revizije v javnem sektorju in implementacijo ERM-ja v javnem sektorju. Ima poglobljeno znanje o procesih v javni upravi, zato pogosto svetuje pri strateškem in operativnem načrtovanju.
Kot predsednica upravnega odbora IIA Kanada usmerja organizacijo dela Inštituta, tako na področju izobraževanja, certificiranja ter advokature. Poleg tega, da vodi Inštitut notranjih revizorjev v Kanadi, kot predstavnica Kanade sodeluje z ostalimi 109 inštituti IIA. Odkar je prevzela vodenje inštituta (v letu 2011, pred tem je v okviru inštituta opravljala številne druge funkcije), aktivno spreminja kulturo in način delovanja upravnega odbora, s čimer postaja odbor bolj strateško usmerjen.

Mag. Irena Novak
Mag. Irena Novak
je aktivna preizkušena notranja revizorka, državna revizorka, državna notranja revizorka, z nazivi CIA in CRMA. Je članica upravljavskega odbora IIA – Slovenskega inštituta. Z revidiranjem, notranjim revidiranjem in svetovanjem se ukvarja več kot 20 let. Ključne delovne izkušnje na področju revidiranja je pridobila med 15-letnim delom za eno od štirih največjih revizijsko-svetovalnih družb na svetu. Začetne izkušnje na področju revidiranja je nabirala kot revizorka računovodskih izkazov in kasneje vodja revizijskih skupin. Med njenimi strankami so številne vodilne slovenske proizvodne, logistične, storitvene in finančne organizacije. Od leta 2006 se je v okviru revizijsko-svetovalne družbe strokovno in profesionalno posvetila delu in svetovanju na področju notranje revizije in upravljanja tveganj. Stranke, s katerimi je delala, so vključevale predvsem slovenske in mednarodne finančne institucije. Njeno delo je vključevalo storitve od vzpostavitve notranjerevizijske funkcije do samostojnega ali skupnega izvajanja notranjerevizijskih nalog, svetovanja s področja računovodstva, preglede notranjih kontrol, priprave ocenitev tveganj in naloge presoje kakovosti notranjerevizijskih funkcij. Od sredine leta 2011 je bila kot notranja revizorka zaposlena na ministrstvu, odgovornem za področji visokega šolstva in znanosti, od novembra 2014 je zaposlena kot notranja revizorka na Družbi za upravljanje terjatev bank.

Jordan Karabinov – Polona Pergar Guzaj

Želimo si, da bi prispevki na konferenci sprožili veliko debat, razmislekov in idej za izboljšave. Zato je na koncu predviden odprt dialog, kjer bomo s pomočjo g. Karabinova poskušali najti zlasti rešitve ter voljo za naprej.

Jordan Karabinov (MBA, ACCA, CIA) je direktor in ustanovitelj družbe JK&Partners. Aktiven je zlasti na področju vpeljave učinkovitih metod za preprečevanje prevar ter v borbi proti korupciji. Je predsednik upravnega odbora IIA Bolgarija (www.iiabg.org). Diplomiral je na poslovni smeri Ameriške univerze v Bolgariji (www.aubg.bg). Karabinov je pridobil MBA naziv leta 2004 na IMD v Švici (www.imd.ch). Svojo poklicno pot je začel v družbi PricewaterhouseCoopers v Sofiji v letu 1997. Leta 2001 se je preselil na Nizozemsko, kjer se je zaposlil v družbah Alcatel-Lucent, General Electric in ArvinMeritor. Za zadnje tri organizacije je opravljal notranje revizije v štirinajstih državah v Evropi, ZDA in Avstraliji. Od leta 2009 je izvršni direktor družbe JK&Partners (www.jkpglobal.com), ki se ukvarja s storitvami na področju notranje revizije in upravljanja tveganj.

Polona Pergar Guzaj
Polona Pergar Guzaj
je preizkušena notranja revizorka, s pridobljenimi mednarodnimi nazivi, tako na področju notranje revizije (CIA, CFSA, CRMA) kot tudi na področju preiskovanja prevar (CFE). Z notranjo revizijo se ukvarja že od leta 2001. Je članica IIA – Slovenskega inštituta od ustanovitve in članica ACFE, ameriškega združenja preiskovalcev prevar ter podpredsednica Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar – ACFE Slovenija. Ima izkušnje z vodenjem notranje revizije tako v proizvodnem kot tudi finančnem sektorju. Od leta 2014 je direktorica družbe 4E, d. o. o., specializirane za svetovalne storitve na področju upravljanja organizacij (upravljanje tveganj, notranja revizija, korporativno upravljanje) in obvladovanja prevar. Poleg izkušenj v kontrolingu, menedžmentu, notranji reviziji in revizijskih komisijah ima tudi bogate izkušnje kot predavateljica. Izvaja tudi predavanja in delavnice za individualne naročnike in zunanje ocene kakovosti notranje revizije, aktivnosti cosourcing ter pomaga pri uvajanju notranjerevizijske funkcije in/ali revizijske komisije v organizacijo. V zadnjih nekaj letih se je specializirala tudi za področja preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in odpravljanja prevar.

IIA – Slovenski inštitut