Sodobna ureditev sistema nadzora: Tri obrambne linije – pregled in anketa

Model sodobne ureditve sistema nadzora, ki temelji na treh tako imenovanih obrambnih linijah, je že dobrih dvajset let pomemben del vodenja, upravljanja tveganj in izvajanja nadzora v podjetjih najrazličnejših panog.

Prednosti sedanjega modela so v njegovi preprostosti ter enostavni predstavitvi vlog in odgovornosti posameznih deležnikov v organizaciji na področju vodenja, upravljanja tveganj in nadzora, hkrati pa poudarja tudi vpliv zunanje revizije, zakonodajalcev in nadzornikov na poslovanje organizacij.

Čeprav je velik del organizacij model sprejel, so bile izpostavljene tudi kritike, in sicer da modelu manjka proaktiven pristop k identifikaciji, analizi in pripravljenosti za odziv na bodoče grožnje. IIA je v dokumentu IIA Exposure document THREE LINES OF DEFENCE predstavil analizo obstoječega modela treh obrambnih liniji in podal predloge za njegovo izboljšanje in krepitev. Ob predstavitvi osnutka dokumenta nas hkrati vabi, da z izpolnitvijo vprašalnika sodelujemo pri končnem oblikovanju modela vodenja, ki bo v pomoč organizacijam pri doseganju poslovnih ciljev. Anketa je od 20.6. do 19,9.2019 dosegljiva na TRI LIJE OBRAMBE – ANKETA IIA . Vljudno vabljeni k sodelovanju!

ECIIA se zavzema za učinkovito notranjo revizijo v evropskih zavarovalnicah

IIA predstavlja nov dokument Internal Audit in the insurance industry Guidance.  Namen dokumenta je povečati splošno učinkovitost notranje revizije in njen vpliv na evropsko zavarovalniško industrijo v luči okvira Solvency II.

Prihodnost notranjega revidiranja – kako smo začeli in kako naprej

Ljubljana, 30. in 31. maj 2019
Biotehniška fakulteta (velika dvorana), Jamnikarjeva 101, Ljubljana.
Prenos brošure 8 konference

Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta, ki združuje slovenske člane mednarodne organizacije The Institute of Internal Auditors, je v Ljubljani od 30. do 31.5.2019 organiziralo že 8. mednarodno konferenco.

Letošnja konferenca, ki je organizirana na prostovoljni osnovi, je bila prvič organizirana v okviru samostojnega Združenja. Poskrbeli smo, da je bila cena konference za člane dostopna, saj želimo, da se je lahko udeležijo vsi notranji revizorji. To je namreč priložnost, da se srečamo v velikem številu, med seboj izmenjamo izkušnje, stkemo nove in ohranimo tesne vezi in skupaj gradimo stroko še naprej.

S konferenco, na kateri se je  predstavilo nekaj najbolj priznanih strokovnjakov s področja notranje revizije v Evropi in svetu, želimo dati svoj prispevek k izboljšanju korporativnega upravljanja v Sloveniji.

S temami predavateljev smo zajeli različna področja že uveljavljenih dobrih praks korporativnega upravljanja: nova revizijska regulativa in prihodnost revidiranja, zlasti notranjega revidiranja, pomen notranjih mehanizmov odkrivanja in preprečevanja goljufij in korupcije, kako lahko vodstvo podpira delovanje notranje revizije, revizijske komisije v javnem sektorju,  kako zagotoviti ustrezen odziv na kibernetske napade  ter mnogo drugih tem, ki  nas spodbujajo  k novim pristopom in k stalnemu napredku.

Ob 25-letnici notranjega revidiranja v Sloveniji smo se spomnili še začetkov našega delovanja in skupaj razmislili o želenem razvoju notranjega revidiranja v prihodnje.

Letošnjo konferenco je otvorila predsednica mag. Polona Pergar Guzaj, ki nam je predstavila delovanje IIA Slovenija v zadnjem letu, prispevke in dosežke v mednarodnem okolju, v okviru IIA Global, kakšne prednosti prinaša prostovoljno delo v tem okolju, ter nam osvetlila kaj za stroko notranje revizije pomeni novi predlagani ZGD.

V nadaljevanju nam je Metka Tuerk osvetlila začetke delovanja notranjih revizorjev v Sloveniji, povezovanja z ostalimi notranjimi revizorji v Evropi in svetu, ter predstavila izzive ob uvajanju notranjerevizijske dejavnosti v slovenskih bankah. Podala nam je tudi svoje videnje trenutne situacije na področju notranje revizije in s svojimi bogatimi izkušnjami prispevala dragocene nasvete, tako za tiste, ki si v posameznih okoljih šele utirajo pot, kot za tiste, ki delujejo v okoljih, kjer je sicer notranja revizija že uveljavljena, a se viri za to dejavnost nenehno zmanjšujejo, zvišujejo pa se pričakovanja in zahteve vseh deležnikov.

Mag. Mojca Majič nam je na konferenci predstavila novosti na področju zunanjega revidiranja, pa tudi svoj pogled na razvoj in prihodnost notranjega revidiranja.

Seznanili smo se tudi z dvema praktičnima primeroma o delovanju notranjerevizijskih služb na »sodoben način«, in sicer Dave Howell nam je predstavil primer agilnega notranjega revidiranja v zavarovalnici RSA in Alexandar Geshkov nam je prikazal primer virtualnih timov v skupini Telenor.

Izkušeni notranji revizorji iz različnih držav Evrope (Anglija, Bolgarija, Srbija, Hrvaška, Belgija, Nizozemska) so z udeleženci konference delili različna razmišljanja:

Dr. Gressenbauer nas je spodbudil k  kritičnem razmišljanju o lastnem položaju in potrebah glede na ključne lastnosti, ki bi jih moral imeti vodja.

Marija Banović nas je povabila, da na podlagi predstavitve in diskusije osvežimo svojo prakso kako obvladovati tveganja notranje revizije.

Svoj pogled na delovanje notranje revizije in podporo s strani uprave sta nam predstavila Aleš Mikeln, ki je v okviru predavanja spregovoril o delovanju notranje revizije v Vzajemni z vidika uprave, Marinka Kamnik pa z vidika vodje notranje revizije.

Višnja Komnenić nam je predstavila praktičen primer vzpostavitve elektronske podpore spremljanju uresničevanja priporočil notranje revizije.

Dr. Rainer Lenz   je z nami poskušal poiskati odgovor na vprašanje, kako lahko notranji revizorji izboljšamo svoje odločanje s ciljem uspešnega dela z izzivoma preozkega pogleda (narrow framing) in previsokega zaupanja (overconfidence).

Dr. Zorica Bozhinovska Lazarevska nam je predstavila pomen poguma, nevarnosti s katerimi se notranji revizorji soočamo, in kaj nam lahko pomaga, da delujemo pogumno.

Jean Pierre Garitte nam je  predstavil vlogo revizijskih komisij, njihov zgodovinski razvoj in sedanji položaj revizijskih komisij v modelu treh linij obrambe. Nadaljeval je s predstavitvijo obstoja in praks revizijskih komisij v javnem sektorju v Evropi, prikazal priložnosti in ovire pri vzpostavljanju revizijskih komisij ter končal s predstavitvijo osebnih izkušenj na primerih revizijskih komisij pri Evropski komisiji ter lokalnih uprav v Belgiji.

Vid Doria nam je predstavil izsledke in ugotovitve raziskave s področja pomena notranjih mehanizmov odkrivanja in preprečevanja goljufij in korupcije, ki jo je izvedel na vzorcu treh gospodarskih družb v Sloveniji.

Na koncu konference pa sta bila predstavljena še dva zanimiva primera, ki na prvi pogled nista tesno povezana z notranjo revizijo pa vendar nam podata širši pogled na aktualne dejavnosti, njihov vpliv v svetovnem merilu in tveganja, s katerimi se soočajo in jih lahko impliciramo tudi v lastno oceno tveganj in sicer prispevek prof. dr. Miha Humerja z Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani, o lesu in prispevek Sama Tomažiča iz Urada za jedrsko varnost, Ministrstvo za okolje in prostor, o tem, kako zagotoviti ustrezen odziv na kibernetske napade v jedrskem sektorju.

S konferenco smo vse deležnike povabili k boljšemu medsebojnemu razumevanju ter vpogledu v različna razmišljanja in stališča. Le strokovni in združeni bomo v bodoče kos izzivom, ki jih od nas zahteva hitro razvijajoče se poslovno okolje in le združeni bomo družbam, v katerih delujemo, v podporo in navdih.

Ob koncu bi se želeli zahvaliti podpornikom Gora, Atlantic Group, Pivovarna Union, Mercator, Petrol, Luka Koper in Ljubljanske mlekarne, ki so omogočili izvedbo konference, dostopno vsem notranjim revizorjem.

Objavljen prevod Smernic za izvajanje Kodeksa etike

(originalno Code of Ethics Implementation Guides International Professional Practices Framework)

Slovenski prevod Smernic za izvajanje Kodeksa etike je peti po vrsti, ki je preveden iz angleškega v tuji jezik. Prevod je objavljen TUKAJ.

Prevod je dostopen samo članom IIA. Prosimo vas, da upoštevate copyright pravila, zapisana v samem dokumentu: »Avtorske pravice ima The Institute of Internal Auditors (IIA). Uporaba za nekomercialne potrebe, vključno za potrebe diplomskih, doktorskih ali magistrskih nalog ter za pojasnila vaši upravi, nadzornemu svetu in revizijski komisiji, pri tem je potrebno navajati: Copyright © by The Institute of Internal Auditors, Inc. All rights reserved. Več pojasnil se nahaja na povezavi: https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Permission-to-Reprint-and-Translate- IPPF.aspx. Za vsako drugačno uporabo IIA gradiv, posebej pa za komercialne potrebe, je potrebno pridobiti dovoljenje IIA Global, ki ga naslovite na copyright@theiia.org.”

Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju zahtevajo skladnost s Kodeksom etike, ki obsega štiri načela:

  • Neoporečnost
  • Nepristranskost
  • Zaupnost
  • Usposobljenost

Vsako načelo spremljajo pravila ravnanja, ki jih morajo notranji revizorji izvajati, da bi pravilno dokazali načelo. Namen teh smernic je prikazati, kako doseči skladnost z načeli.

Neoporečnost je temelj drugih treh načel v etičnem kodeksu IIA; nepristranskost, zaupnost in usposobljenost so odvisne od neoporečnosti. Neoporečnost podpira tudi standarde. Pravila ravnanja, povezana z vsakim etičnim načelom, notranjim revizorjem pomagajo načelo prevesti v praktične vedenjske norme. Koristno je, da notranji revizorji, vključno z vodjo notranje revizije (CAE), redno pregledujejo IPPF, da bi razumeli pričakovanja v zvezi s „skrbnostjo“ in „odgovornostjo“.  Več standardov in smernic za izvajanje opisuje koncepte in z njimi povezane zahteve.

Nepristranskost je za stroko notranjega revidiranja tako ključna, da je posebej omenjena v vsakem elementu obveznih smernic mednarodnega okvira strokovnega ravnanja (t. i. IPPF) in v poslanstvu notranje revizije. Za pravilno izvajanje etičnega kodeksa in standardov morajo notranji revizorji razumeti izraz “nepristranskost” tako, kot je opredeljen v pojmovniku IPPF: “Ravnanje brez predsodkov, ki dovoljuje, da notranji revizorji pri izvajanju poslov verjamejo v dosežke svojega dela in ne sklepajo pomembnih kompromisov glede kakovosti. Nepristranskost od notranjih revizorjev zahteva, da svoje presoje o zadevah, povezanih z revizijo, ne podrejajo mnenju drugih.” Načelo nepristranskosti in s tem povezana pravila ravnanja odražajo in razširjajo opredelitev nepristranskosti v IPPF. Analiza besed načela nepristranskosti kaže, da izkazovanje profesionalne nepristranskosti obsega zbiranje, vrednotenje in posredovanje informacij o področju ali procesu, ki se preučuje, na način, ki bo omogočal uravnoteženo oceno vseh relevantnih okoliščin. Pravila ravnanja in standardi, povezani z nepristranskostjo, opisujejo posebne ukrepe, ki jih morajo notranji revizorji sprejeti za izvajanje tega načela.

Zaupnost vključuje zaščito podatkov pred razkritjem nepooblaščenim posameznikom in subjektom v organizaciji in zunaj nje. Notranji revizorji morajo razumeti zakone in predpise, ki se nanašajo na zaupnost in varnost informacij v zakonodajnih okvirih, v katerih deluje njihova organizacija, kot tudi poznavanje politik, ki so specifične za njihovo organizacijo in notranjerevizijsko dejavnost. Takšne politike lahko na primer določijo vrsto informacij, ki se lahko razkrijejo, stranke, ki morajo odobriti razkritje, in postopke, ki jih je treba upoštevati.

Pomen načela usposobljenosti dokazuje njegova vključitev ne samo v etični kodeks, temveč tudi v temeljna načela notranjega revidiranja in v vse standarde. Etični kodeks velja tako za posameznike kot za organizacije, ki opravljajo storitve notranje revizije. To je zlasti pomembno za načelo usposobljenosti in pravila ravnanja. Posamezni notranji revizorji so odgovorni za lastno usklajenost z načelom usposobljenosti, pravili ravnanja in z ustreznimi standardi ter za pridobivanje znanja, spretnosti in izkušenj, potrebnih za opravljanje svojih nalog ter za nenehno izboljševanje svoje strokovnosti in kakovosti storitev. Vendar je vodja notranje revizije odgovoren za zagotavljanje kompetentnosti celotne notranjerevizijske dejavnosti.

The Institute of Internal Auditors (IIA) presegel 200.000 članov

April 2019 je bil pomemben za IIA, tako na globalnem, kot lokalnem nivoju.

Globalno je število članov IIA preseglo pomemben mejnik, 200.000 članov po vsem svetu; ponosni smo, da smo del tega združenja tudi IIA – Slovenski inštitut, ki trenutno šteje 259 članov.

Med svojim 78-letnim potovanjem se je IIA uveljavila kot globalna organizacija za vse notranje revizorje z največjo kompetenco in najvišjo stopnjo strokovnosti.

Z rastjo je IIA Global postal najbolj priznan izdajatelj standardov, smernic in certifikatov. Tako je na voljo tudi slovenski prevod Standardov in Smernic za izvajanje.

Lokalno smo uredili odprte zadeve s Slovenskim inštitutom za revizijo in tako s podpisom sporazuma o ureditvi medsebojnih obveznosti po preoblikovanju IIA – Slovenskega inštituta ter nakazilom denarnih sredstev (presežkov iz preteklega poslovanja) zaključili proces osamosvojitve.

GLOBAL COUNCIL 2019

Tudi letos smo se udeležili Global Council posveta, ki je potekal od 17. do 20. marca 2019 v Tokiu na Japonskem za voditelje partnerskih podjetij IIA iz celega sveta na katerem smo prispevali k vpogledom, ki bodo pomagali oblikovati prihodnost naše globalne organizacije in poklica notranjega revidiranja, z izmenjavo dobrih praks in  partnerstva.

Letošnji dogodek je bil še posebej pomemben, saj je zadnji uradni Global Council pred prehodom na Global Assembly leta 2020 v okviru nove strukture upravljanja IIA. Medtem ko je bil prehod ena od tem razprave med zasedanjem 17. in 20. marca, so druge teme vključevale opredelitev elementov, ki so potrebni za izboljšanje stališča IIA o treh linijah obrambe in opredelitev potreb članov IIA za opredelitev globalne strategije. Združenje IIA – Slovenski inštitut sta zastopali mag. Polona Pergar Guzaj in Mojca Lahajner, CEO

PRESTIŽNO PRIZNANJE IIA GLOBAL NAŠEMU ČLANU UPRAVNEGA ODBORA ZA ODLIČNO OPRAVLJENI IZPIT CIA

PRESTIŽNO PRIZNANJE IIA  GLOBAL NAŠEMU ČLANU UPRAVNEGA ODBORA ZA ODLIČNO OPRAVLJENI IZPIT CIA.

S ponosom vas obveščamo, da je naš član upravnega odbora Združenja IIA – Slovenski inštitut, mag. Matej Drašček, CIA, CRMA, pridobil priznanje William S. Smith CIA – Certificate of Honors Award za enega najuspešneje opravljenih preizkusov za pridobitev licence CIA na svetovni ravni  v letu 2018.

Poleg tega, da je Matej vsakega od treh delov izpita opravil v prvem poizkusu, je dosegel  tudi  eno izmed najbolje izpolnjenih izpitnih nalog, ki so sledili prejemnikom zlatih, srebrnih in bronastih medalj za dosežke na izpitu CIA.

Priznanje Mateju je ena najprestižnejših IIA nagrad za dosežke na izpitu CIA.

Matej, iskreno ti čestitamo za izjemen dosežek!

Predsedstvo in člani upravnega odbora Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta

IIA IZOBRAŽEVALNI PORTAL OnDEMAND Z INTERAKTIVNIMI TEČAJI

IIA predstavlja izobraževalni portal IIA OnDemand, namenjen samostojnemu izobraževanju s pomočjo kratkih interaktivnih tečajev.

Vodilni svetovni notranjerevizijski izvajalci so pripravili obširen katalog vsebin, ki ponujajo cenovno ugoden, prilagodljiv in globalno uporaben način učenja.

Tečaji pokrivajo tako osnovna notranjerevizijska znanja kot napredna nišna področja (IT varnost, analiza podatkov…). Portal OnDemand nam je na voljo vedno in povsod kot pomoč pri premagovanju strokovnih izzivov. Opravljeni tečaji v OnDemand štejejo tudi v kvoto CPE točk.

V Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut pa načrtujemo, da bomo v izobraževalni portal IIA – OnDemand dodajali tudi vsebine v slovenščini oz. s slovenskimi podnapisi, zato ste vsi člani prijazno vabljeni k sooblikovanju novih vsebin.

Vse člane vljudno vabimo, da si vsebino izobraževalnega portala ogledajo TUKAJ.

Odgovori na najpogostejša vprašanja so na voljo TUKAJ.

 

Objavljen prevod Smernic za izvajanje (originalno Implementation Guidance)

Prevod je objavljen na https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Practice-Advisories.aspx. Prevod je dostopen samo članom IIA, v kratkem bomo sklenili sporazum, da bodo na zaprtem delu spletne strani Slovenskega inštituta za revizijo dostopni tudi aktivnim preizkušenim notranjim revizorjem. Prosimo vas, da upoštevate copyright pravila, zapisana v samem dokumentu:

»Avtorske pravice ima The Institute of Internal Auditors (IIA). Uporaba za nekomercialne potrebe, vključno za potrebe diplomskih, doktorskih ali magistrskih nalog ter za pojasnila vaši upravi, nadzornemu svetu in revizijski komisiji, pri tem je potrebno navajati: Copyright © by The Institute of Internal Auditors, Inc. All rights reserved. Več pojasnil se nahaja na povezavi: https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Permission-to-Reprint-and-Translate- IPPF.aspx. Za vsako drugačno uporabo IIA gradiv, posebej pa za komercialne potrebe, je potrebno pridobiti dovoljenje IIA Global, ki ga naslovite na copyright@theiia.org.”

Hkrati Vas obveščamo, da smo ob prevajanju smernic izboljšali prevode tudi nekaterih drugih terminov, ki smo jih že prevajali v Standardih. Tako imate na spletni strani https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Slovenian.pdf objavljen zadnji prevod standardov.

Spremenili smo prevode:

– guides = smernice

– remuneration = prejemki

– risk management = obvladovanje tveganj.

Z Združenjem nadzornikov Slovenije se dogovarjamo tudi o ustreznejšem prevodu standardov, vezanih na “governance” (zlasti 2110), kjer bi bilo zaradi smiselne prilagoditve na dvotirno upravljanje verjetno primerneje “governance” prevajati v “vodenje in nadzor”. Zaenkrat teh sprememb novi prevodi še ne vključujejo.

Ob tem vas obveščamo, da je v teku že prevod novih Smernic za izvajanje, ki se nanašajo na Kodeks etike, v slovenski jezik. Angleški tekst je objavljen na https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Practice-Advisories.aspx.

Nadgradite svoje znanje, pridobite mednarodni certifikat – prijavite se za CIA® v marcu

V času od 1. do 31. marca 2019  IIA nudi ugodnost do 230$ pri prijavi na edini svetovno priznan certifikat za notranje revizorje

Certified Internal Auditor® (CIA®). Več informacij TUKAJ.